Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
SERTOLİ HÜCRELİ PROLİFERASYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Güldidar Basmacı1, Banu Sarsık Kumbaracı1, Fuat Kızılay2, Hüseyin Onay3, Sait Şen1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Özet

Sertoli hücreli proliferasyonlar (SHP); sertoli hücreli tümörler (SHT), sertoli hücreli adenom (SHA), sertoli hücreli nodül (SHN) ve sertoli hücre hiperplazisi olarak değerlendirilmektedir. Bu olgu serisinde farklı nedenlerle testis operasyonu uygulanan 9 olgunun; sertoli hücre proliferasyonu yönünde değerlendirilen lezyonları tartışılmıştır. Olguların ortalama yaşı 24’tür (9-65 yaş). SHA tanısı alan 2 olguda androjen insensitivite sendromu (AİS) mevcuttu. SHN olarak değerlendirilen 2 olgudan biri AİS, diğeri ise kriptorşidizm nedeni ile opere edilmişti. SHT tanısı alan 4 olguya testis kitlesi nedeni ile ve intratubüler büyük hücreli hyalinize sertoli hücreli neoplazi (İBHN) bir olguya ise testis ultrasonografisinde saptanan hipoekoik alanlar nedeni ile operasyon uygulanmıştı. SHA mikroksopisinde kitle oluşturan, düzgün sınırlı; arada fibröz septumlar ile ayrılmış sadece sertoli hücreleri ile döşeli tübüller görülmüştür. SHN mikroskopisinde ise kitle oluşturmayan, dağınık yerleşimli, immatür seminifer tübüller içeren nodüller dikkati çekmiştir. SHT nodül ve adenomdan farklı olarak; infiltratif tübüller, adalar veya solid alanlar oluşturan sertoli hücrelerinden oluşmuştur. İBHN ise belirgin bir kitle oluşturmayan; geniş, eozinofilik sitoplazmalısertoli hücrelerinden oluşan, hyalinizasyon ve kalsifikasyon gösteren, kalın bazal membranlı seminifer tübüller içermektedir.

TARTIŞMA

SHP farklı etiyolojiler sonucunda görülebilen geniş bir morfolojik spektrumda yer almaktadır. Nadir görülen bu lezyonların isimlendirilmesi oldukça güçtür. SHP’ın hiperplazi/displazi ve neoplazi terminolojisine ait moleküler gelişim basamakları henüz açığa kavuşmamıştır. Sunumumuzda SHP’nı tanımlamayı, etiyolojilerini açıklamayı ve de ayırıcı tanısının önemini vurgulamayı amaçladık.