Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MESANEDE SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Ecem Sünnetçioğlu1, Melek Büyük1, Melike Nalbant Moray1, Kamranbay Gasimov2, Yasemin Özlük1, Bilge Bilgiç1, Işın Kılıçaslan1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Soliter fibröz tümör (SFT) ender görülen, düşük malignite potansiyelli nadiren metastaz yapabilen bir tümördür. Sıklıkla plevra kaynaklı görülmekle birlikte vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Mesane kaynaklı soliter fibröz tümörler oldukça nadir olup, literatürde az sayıda olgu sunumu yer almaktadır. Bu bildiride mesane kökenli bir soliter fibröz olgusu sunulmaktadır.

Olgu

43 yaşında kadın hasta, idrar kaçırma şikayetiyle başvurdu. Sistoskopide mesane arka duvarda lezyon saptandı. Yapılan manyetik rezonans görüntülemesinde mesane arka duvarda 27x28 mm boyutlarında, ön planda submukozal yerleşimli olduğu düşünülen, keskin sınırlı kitle saptandı. Hastaya transüretral rezeksiyon (TUR) uygulandı. Makroskopik olarak 14 cc hacmindeki TUR materyali formol fikse parafine gömülü bloklardan hazırlanan hematoksilen-eozin kesitlerle incelendi. Kesitlerde özellik göstermeyen yüzey epiteli altında monomorfik iğsi hücrelerin oluşturduğu arada yoğun kollajen demetler içeren tümöral infiltrasyon saptandı. Nekroz, mitoz ve pleomorfizm dikkati çekmedi. Uygulanan immünhistokimyasal incelemede CD34 ve STAT-6 diffüz kuvvetli pozitif, BCL-2 ve CD99 fokal zayıf pozitif, CD117 ise negatif bulundu. Ki-67 proliferasyon indeksi %1-2 oranında saptandı. Mevcut bulgularla soliter fibröz tümör tanısına ulaşıldı.

Sonuç

Soliter fibröz tümör nadir de olsa, mesanede görülen iğsi hücreli lezyonların ayırıcı tanısında akla gelmelidir. İmmünhistokimyasal olarak CD34 pozitifliği gastrointestinal stromal tümör (GİST) ile benzerlik göstermekle birlikte STAT-6 ile pozitif reaksiyon SFT için oldukça spesifiktir.