Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ENDOMETRİAL KARSİNOM OLGUSUNDA İNSİDENTAL SAPTANAN ADENOMATOİD TÜMÖR
Ayşe Nur Uğur Kılınç1, Fahriye Kılınç1, Sıddıka Fındık1, Pembe Oltulu1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi

Özet

Giriş

Adenomatoid tümörler mezotelyal kökenli benign lezyonlardır. Genellikle kadın ve erkek genital traktı üzerinde izlenir.

Olgu

54 yaşında bayan hastaya endometrial karsinom ön tanısı ile histerektomi yapıldı. Histerektomi materyalinde kaviteyi doldurmuş yaklaşık 3X2.5X2 cm ölçülerinde tümöral yapı izlendi. Ayrıca myometrium içerisinde 2 adet ve subserozal yerleşimli 1 adet 1 cm çapında yuvarlakça myomatö görünümlü lezyonlar izlendi.

Dokuların histopatolojik incelemelerinde kavite içerisindeki lezyonda grade 2 endometrioid tip adenokarsinom saptandı. İntramural yerleşimli lezyonlar leiomyom ile uyumlu iken subserozal yerleşimli lezyonun kesitlerinde diğerlerinden farklı olarak tek sıralı kübik epitel ile döşeli küçük kistik yapılar oluşturmuş nodüler lezyon görüldü. İmmünohistokimyasal çalışmalarda bu lezyonun kalretinin ile diffüz pozitif, pansitokeratin, desmin, SMA ile negatif olduğu izlendi. Bu bulgularla adenomatoid tümör tanısı konuldu.

Sonuç

Adenomatoid tümör mezotelden köken alan benign bir neoplazidir. Uterusta intramural olmaktan çok subserozal yerleşim gösterdiklerinden biyopsi ya da küretaj materyali ile tespit edilmeleri çok olası değildir. Bu tümörler çoğunlukla insidental olarak saptanır ve boyutları 0.2-10 cm arasında değişir. Makroskobik olarak leiomyoma benzer görüntüsü mikroskobik olarak dejenere leiomyom olarak yorumlanmasına sebep olabilir. Olgumuzda da endometrial karsinom tanısı ile opere edilmiş histerektomi materyalinde subserozal yerleşimi nedeni ile insidental olarak saptanan ve gros olarak myomu anımsatan adenomatoid tümör ile karşılaşılmıştır . Adenomatoid tümörler nodüler olabildiği gibi belirsiz sınırlı da olabilir. Tübüler kistik ve daha nadiren papiller yapılardan ve yarık benzeri boşluklardan oluşur, döşeyici epiteli yassılaşmış ya da kübik özelliktedir ve mitoz görülmez. Hücreler immünhistokimyasal olarak kalretinin ile boyanır.

İnsidental saptanan nadir görülen senkron iki tümörlü olguyu sunmak istedik.Adenomatoid tümörün uterusta nodüler lezyonlarda ayırıcı tanıda akılda tutulması gerekir