Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BÖLGESEL LENF NODU TUTULUMU GÖSTEREN PRİMER KUTANÖZ ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU
Özlem Ton Eryılmaz1, Elif Gökçe Devecioğlu1, Fatih Mert Doğukan1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Aslı Aksu Çerman2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Dermatoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma, derinin CD30 (+) T hücreli lenfoproliferatif hastalıkları spektrumunda, büyük anaplastik hücrelerden oluşan , rölatif olarak iyi prognozlu bir lenfomadır. Ekstrakutanöz yayılım yaklaşık % 10 oranında görülür ve özellikle bölgesel lenf nodu tutulumu şeklindedir . Sitogenetik, klinik ve prognostik özellikleri farklı olan , deri tutulumu gösteren sistemik anaplastik büyük hücreli lenfomadan ayırt edilmesi gerekir. Tanı için klinikopatolojik korelasyon gereklidir.

Olgu

Her iki uylukta lateral ve posterior yüzlerde, 4 ve 6 cm çaplı sert kıvamlı eritemli nodül ve plaklar izlenen 46 yaşında kadın hastanın deri insizyonel biyopsisi yapıldı. Kesitlerde dermiste subkutan yağlı dokuyu da infiltre eden diffüz dağılım gösteren, iri pleomorfik veziküler nukleuslu, belirgin nükleollü geniş sitoplazmalı anaplastik morfolojili hücrelerden oluşan infiltrasyon izlendi. İmmunhistokimyasal çalışmada CD30(+), CD2(+), CD20(-), CD3(-), CD45RO (+),LCA(+), CD5(-), CD4(+), CD8(-), Granzim(+), Perforin(+), ALK(-), EMA(-), CD15(-) saptandı. Anaplastik büyük hücreli lenfoma tanısı verildi. Primer- sistemik lenfoma ayrımı için klinik ve laboratuar bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi önerildi. Genel durumu iyi olan ve B semptomları gözlenmeyen hastanın, PET-BT’sinde sağ ve sol inguinalde hafif FDG tutulumu gösteren (SUV max:2) lenf bezleri izlendi. Lenf bezi eksizyonel biyopsisi kesitlerinde fokal alanlarda subkapsüler ve parakorteks yerleşimli agregatlar oluşturan iri pleomorfik nukleuslu belirgin nükleollü, geniş sitoplazmalı lenfoid hücre infiltrasyonu izlendi. İmmunhistokimyasal çalışmada CD30(+), CD3(+), CD2(+), CD20(-), ALK(-), EMA(-), Granzim(+), CD4(+), CD8(-), CD15(-) saptandı. Klinikçe sistemik hastalık bulgusu saptanmaması nedeniyle, kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfomanın bölgesel lenf nodu tutulumu lehine yorumlandı.

Sonuç

Kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma, nadiren bölgesel lenf bezi tutulumu gösterebilir. Sistemik lenfomadan ayrımda klinik ve laboratuar bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

?