Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NİĞDE İLİNDE HELİCOBACTER PYLORİ (H.PYLORİ) PREVALANSI VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN H.PYLORİ AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİSİ
Caner Özbey1, Tuğba Arslan Gülen2, Arife Zuhal Değirmencioğlu3
1Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Abd
2Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Abd
3Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Abd

Özet

Amaç: Gram (-) bakteri olan Helicobacter pylori (H.pylori)’ nin prevalansı, dünya üzerinde sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı Niğde ilinde, endoskopik mide biyopsisi alınan hastalarda, H.pylori prevalansını belirlemek ve histopatolojik bulguların H.pylori aktivitesi ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, 1 Ocak 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihleri arasında, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde endoskopik mide biyopsisi sonucu gastrit tanısı alan, 1674’ ü kadın, 843’ü erkek, toplam 2517 hasta alındı. Hastaların patoloji raporları geriye dönük olarak incelendi. Yaş grupları, cinsiyet, polimorf nüveli lökosit (PMNL) aktivitesi, lenfoid follikül, metaplazi ve atrofi varlığı ile H.pylori aktivitesi değerlendirildi. H.pylori aktivitesi 0 (negatif), +1 (hafif), +2 (orta) ve +3 (şiddetli) olarak derecelendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması kadınlarda 46,8 ±15,7, erkeklerde 49,1 ±16,9 idi. Hastaların %74,8’ inde H.pylori pozitifliği saptandı. PMNL aktivite oranı %46,4, lenfoid follikül oranı %16,9, metaplazi oranı %23,2, atrofi oranı ise %15,2 olarak bulundu.

Sonuç

Niğde ilinde H.pylori prevalansı %74,8 bulundu. PMNL aktivitesi, lenfoid follikül ve atrofi varlığı ile H.pylori aktivitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. Metaplazi varlığı ile H.pylori aktivitesi arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Cinsiyet açısından H.Pylori aktivitesinde anlamlı fark bulunmazken, yaş grupları açısından H.pylori aktivitesi bakıldığında, 21-40 yaş grubunda istatistiksel anlamlı olacak şekilde H.pylori aktivitesinin yüksek olduğu bulundu (p=0,0001).