Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MEME KANSERLİ OLGULARIN BRCA MUTASYON ANALİZİNE YÖNLENDİRİLMESİNDE YOL GÖSTERİCİ HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN ARAŞTIRILMASI
Gürdeniz Serin1, Aslı Ece Solmaz2, Hüseyin Onay2, Levent Yeniay3, Necmettin Özdemir1, Osman Zekioğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.d.
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik A.d.
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.d.

Özet

Amaç:

BRCA1 ve BRCA2 hasarlı DNA tamirinden sorumlu proteinleri kodlayan tümör süpresör genlerindendir. BRCA mutasyonuna sahip kadınların hayatları boyunca meme kanseri gelişme riski %45 ila %87 dir. BRCA mutasyonunun saptanması hastanın tedavi stratejisinin belirlenmesi ve profilaktik tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. BRCA mutasyonu taşıması muhtemel hastaların doğru bir şekilde seçilmesi mutasyon taramasının daha seri ve daha verimli bir hale gelmesini sağlayacaktır.

Gereç ve Yöntem:

Meme karsinomu tanısı almış BRCA-1 mutasyonu taşıyan 30 hasta, BRCA-2 mutasyonu taşıyan 24 hasta ve BRCA-1/2 mutasyonu olmadığı saptanmış 38 hasta kontrol grubu olarak çalışmaya alınmıştır. Neoadjuvan tedavi almış hastalar ve invaziv tümörü olmayan hastalar çalışmaya alınmamıştır. Morfolojik ve immunohistokimyasal bulguları benzer olduğu için invaziv lobüler karsinomlu hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmamızda hastaların tümör özellikleri ve İHK bulguları karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

BRCA-1 grubunda tümörlerin %53,3 ü düzgün sınırlı olup bu oran BRCA-2 grubunda %17,4 ve Kontrol grubunda %2,9 du (p:< 0,01). Nekroz oranı %10’dan fazla olan tümörlerin % 67’si BRCA-1 mutasyonu, %20’si BRCA-2 mutasyonu taşıyan hastalara aitti.

Çalışmaya dahil edilen 39 üçlü negatif olgunun %82’sinde (%59’unda BRCA-1, %23’ünde BRCA-2) BRCA mutasyonu mevcuttu. BRCA-1 mutasyonu taşıyıcılarındaki üçlü negatif olgular %76,7 iken BRCA-2 ve Kontrol gurubunda sırası ile %37,5 ve %19,4 tü (p:< 0,01). ER/PR negatif Her2 pozitif olgular tüm gruplarda benzer orandaydı (~%10).

BRCA1 mutasyon taşıyıcılarındaki %25 üzeri P53 pozitifliğine sahip tümör sayısı ( %63,3), BRCA2 (%20,8) ve Kontrol grubuna (%30,6) kıyasla anlamlı oranda yüksekti (p:0,03).

Sonuç

Çalışma sonuçlarımıza göre üçlü negatiflik, tümörün düzgün sınırlı olması, %10’nun üzerinde nekroz varlığı ve yüksek p53 değeri meme kanserli olguların BRCA mutasyon analizine yönlendirilmesinde yol gösterici histopatolojik bulgulardır. BRCA-1 mutasyonu taşıyıcısı hastaların tümörlerinin histopatolojik özellikleri kontrol grubunundan istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılıklar gösterirken BRCA-2 mutasyonu taşıyıcılarındaki tümörler kontrol grubu tümörler ile benzer özellikler göstermektedir.