Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNDE TÜMÖR DEPOZİTLERİ
Sülen Sarıoğlu1, Emel Kılıçarslan1, Barbaros Aydın1, Melih Arif Közen1, Fadime Akman1, İlhan Öztop1, Emel Ada1, Ahmet Ömer İkiz1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özet

Amaç: Tümör depozitleri, primer tümör ile ilişkisi bulunmayan, tümör drenaj alanında yerleşen, lenf düğümü morfolojisi bulunmayan tümör nodülleri olarak tanımlanırlar. Tümör depozitlerinin gelişiminde extravasküler perivasküler ya da perinöral alanda ilerleyen tümör hücrelerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Tümör depozitleri (TD) kolorektal, mide, baş boyun tümörleri gibi çeşitli tümörlerde saptanmıştır ve kötü prognoz ile ilişkili oldukları bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı TD'nin boyun diseksiyonu yapılarak tedavi edilen baş boyun yerleşimli tükürük bezi malign tümörlerindeki (BBYTBMT) varlığı ve prognostik öneminin araştırılmasıdır ve bildiğimiz kadarıyla bu grup tümörde gerçekleştirilen ilk araştırmadır.

Gereç ve Yöntem: BBYTBMT olan 25 hastanın boyun diseksiyon materyalleri TD varlığı açısından değerlendirilmiştir. Hastaların patolojik prognostik özellikleri prognozları kayıtlardan çıkarılarak, TD'nin klinikopatolojik özellikler ve hastalıksız sağkalım ve sağkalım ile ilişkileri araştırılmıştır.

Bulgular: Hastaların 7(%28)'sinde TD saptanmıştır. Histolojik tür, tümör derecesi, yerleşimi, pT ve pN sınıflaması, cerrahi sınır pozitifliği, lenfovasküler invazyon yerel yineleme ve yaşam süresi açısından TD olan ve olmayanlar arasında fark saptanmamıştır. Hastalıksız sağkalım, TD olmayan hastalarda 12 ve 24 aylarda %93.7 ve %85.2 iken TD olanlarda %64,1 ve %37,9 olarak bulunmuştur. Sağkalım ise 12 ve 24 aylarda TD olmayanlarda %94,2 ve %89, TD olanlarda %56,8 ve %31,6 olarak saptanmıştır. Ortalama hastalıksız sağkalım beklentisi tüm hastalarda, TD negatif ve pozitif hastalarda sırasıyla 171,86, 182,72 ve 82,42 ay olarak saptanmıştır. Sağkalım ise aynı gruplar için 175,80, 186,49 ve 89,70 ay olarak belirlenmiştir.

Sonuçlar: BBYTBMT hastalarında TD, bu seride ilk kez tanımlanmıştır ve az sayıda olgu içeren bu seride istatistik anlamlı sonuç elde edilememiş olsa da, bulgular diğer tümörlerdeki gibi, bu grup tümörde de TD'nin kötü seyir ile ilişkili oldukları yönündedir. TD tükürük bezi tümörlerinde de önemli bir tümör gelişim mekanizması olabilir ve bu alan araştırmaya açıktır.