Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Laparoskopik sleeve gastrektomi materyallerinde klinikopatolojik bulgular
Funda Canaz 1 Özgül Paşaoğlu 1 Adnan Şahin 2
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.b.d, 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.b.d

Özet

AMAÇ

Morbid obezite sıklığı dünya çapında giderek artmaktadır. Bu durum Tip 2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı ve kısa yaşam süresi gibi risklere yol açmaktadır. Cerrahi dışındaki tedaviler şiddetli obez ya da obeziteye eşlik eden morbiditeye sahip hastalarda yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda uygulanan bariatrik cerrahi ile morbid obezitede umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Bariatrik cerrahide en sık kullanılan yöntem laparoskopik sleeve gastrektomidir. Literatürde sleeve gastrektomi spesmenlerindeki histopatolojik bulgular ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı laparoskopik sleeve gastrektomi yapılan obez hastalarda histopatolojik değişiklikleri belirlemek ve Helikobakter pilori infeksiyon sıklığını tespit etmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde 2014-2018 yılları arasında morbid obesite nedeniyle laparoskopik sleeve gastrektomi yapılan olgular arşiv taraması yapılarak belirlendi. Olguların yaşları, cinsiyetleri ve eşlik eden hastalıkları ile histopatolojik tanıları kaydedildi. Operasyon öncesi üst gastrointestinal sistem endoskopisi bulguları ve komplikasyon varlığı araştırıldı. Olguların tümüne Helikobakter pilori (HP) immünohistokimyasal boyası uygulandı.

BULGULAR

Laparoskopik sleeve gastrektomi yapılan 110 olgu belirlendi. Olguların %81.8?i (n=90) kadın, %18.2?si (n=20) erkek olup, ortalama yaşları 38 ± 11.9?du. Sleeve gastrektomi materyallerinin histopatolojik incelemesinde olguların %90.9?unda (n=100) kronik gastrit, %6.4?ünde (n=7) intestinal metaplazi, %1.8?inde (n=2) fundik gland polip, %0.9?unda (n=1) paryetal hücre hipertrofisi saptandı. Kronik gastrit gözlenen olguların %34.5?unda (n=38) aktivasyon mevcuttu. Aktivasyon gözlenen olguların %3.6?sında (n=4) şiddetli aktivasyon izlendi. HP immünohistokimyasal boyası ile yapılan değerlendirmede olguların %43.6?sında (n=48) HP pozitifti.

SONUÇ

Bariatrik cerrahide rutin preoperatif HP eradikasyonu halen tartışmalı bir konudur. Bazı araştırmacılar HP infeksiyonuna sekonder gelişen mukozal inflamasyon ve ödemin anastomoz alanında kanama ve infeksiyon riskinde artışa neden olduğunu belirtmektedir. Çalışmamızda gastrit, intestinal metaplazi ve HP infeksiyonu prevalansı literatüre göre yüksek oranda bulunmuştur. Bu nedenle gastrik patolojilerin tedavisinin, olguların takibi ve bariatrik cerrahi başarısı için gerekli olduğu düşünülmüştür.