Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 2
Kordoid meningiom: Literatür ışığında olgu sunumu
Aslı Naldemir 1 Sinem Kantarcıoğlu Coşkun 1 Atike Bahcivan 1
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Konuralp Kampüsü

Özet

Giriş

Meningiomalar beyin tümörlerinin %36?sını oluşturan, araknoid tabakadaki meningotelyal hücrelerden köken alan, yavaş büyüyen neoplazmlardır. Meningiomların çoğu DSÖ Derece-I tümörler olmakla birlikte kordoid meningiom varyantı, sık rekürrens ve agresif davranışı nedeniyle DSÖ Derece-II olarak derecelendirilir. Çok sık karşılaşılmaması ve kordoid zemine sahip olması nedeniyle; miksoid özellikler sergileyen tümörlerin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekir.

Olgu

Baş ağrısı ve bulantı şikayetleri ile başvuran 53 yaşındaki kadın hastanın kontrastlı beyin MRG?ında sol frontal bölgede dura tabanlı, parankimal ödem ve hemoraji oluşturan kitlesel görünüm izlendi. Ameliyat sonrası incelenen materyal; en büyüğü 4,5x2,5x0,7 cm ölçülerde, topluca yaklaşık 15 cc hacminde, krem renkli ve kanamalı görünümde parçalardan oluşuyordu. Histopatolojik incelemede; miksoid matriks içinde, kümeler ve kordonlar halinde dizilim gösteren ve yer yer girdap yapıları oluşturan, oval poligonal nükleuslu, ince kromatinli, eozinofilik yer yer vakuolize sitoplazmalı, küçük çaplı hücrelerden oluşan tümör izlendi. Tümörde kordoid ve tipik meningiom alanları birlikte izlendi. Ki-67 proliferasyon indeksi %1-2 civarındaydı. İmmünohistokimyasal olarak tümör hücrelerinde Vimentin, EMA ve PR pozitifliği saptanırken GFAP ile immünreaktivite görülmedi. P53 ile yaklaşık %5-10 oranında pozitiflik görüldü. Bu tümörlerde yaş aralığı geniştir (12-67, ort.34), K/E:1/1.4?tür.

Sonuç

Kordoid meningiomlar, bütün meningiomların % 0,5-1? ini oluşturur. Abondan mukoid matriks içeren, kordonlar ve tabakalar oluşturan, eozinofilik sıklıkla vakuolize sitoplazmalı hücrelerden meydana gelir. Nadir saptanması nedeniyle akılda tutulması gereken bir neoplazi çeşidi olup ayırıcı tanısında; kordoma, miksoid kondrosarkom, düşük dereceli kondrosarkom, enkondrom, metastatik müsinöz karsinom, metastatik renal hücreli karsinom, miksopapiller ependimom, kordoid gliom ve meningiomun diğer alt tipleri (metaplastik, miksoid, lenfoplazmositten zengin, sekretuvar, mikrokistik, berrak hücreli) gibi miksoid zemine sahip diğer tümörler yer almaktadır. Kordoid alanlar sıklıkla tipik meningiom dokusunun arasına yayılmıştır. Saf kordoid olgular daha da nadirdir. Kordoid görünümün baskın olduğu olgularda immünohistokimyasal panel yardımcı olabilir. Bu tümörlerde nadiren anemi ve Castleman hastalığı gibi hematolojik hastalıkların da bulunduğu bildirilmiştir ancak bu olguda eşlik eden hastalık saptanmadı.