Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS223(198 - Klinik primer patoloji sekonder: Rektumda 7 cm kitle oluşturmuş metastatik akciğer skuamöz hücreli karsinom olgusu
Gastrointestinal Patoloji
Fikret Dirilenoğlu 1, Hanife Özkayalar 1, Gamze Mocan 1
1 Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Metastatik tümörler klinik ve patolojik özellikleriyle nadiren primer tümörleri taklit edebilmektedir. Bazı klinik ipuçları, dikkatli histopatolojik ve immünohistokimyasal (İHK) inceleme doğru tanıya ulaşmada elzemdir.

OLGU

Kilo kaybı şikayeti ile gastroenteroloji kliniğine başvurmuş 65 yaşında erkek hastada yapılan tüm batın bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde, rektum sol duvarında 5x4.6x3.9 cm boyutlarında primer tümör ile uyumlu nekrotik tümöral lezyon yanısıra; karaciğerde bir odakta ve bilateral sürrenal bezde kitlesel lezyonlar, sol iliak kanatta destrüktif litik lezyon ve batında izlenen lenfadenopatiler metastaz lehine değerlendirilmiştir. Bu radyolojik bulgular sonucunda yapılan kolonoskopik incelemede rektum 12. cm’de 5x7 cm boyutlarında yüzeyinde erozyonları olan düzgün yüzeyli kitleden alınan biyopsi primer adenokarsinom ve gastrointestinal stromal tümör (GİST) ön tanılarıyla laboratuvarımıza gönderilmiştir. Histopatolojik incelemede biyopsi örneğinin büyük çoğunluğu olağan kolon mukozasından oluşmaktaydı. Yüzeyde oldukça küçük bir alanda irregüler gruplar halinde, bir kısmı tek hücre nekrozlarına bağlı psödoglandüler yapılar oluşturmuş, pleomorfik nükleuslu, eozinofilik sitoplazmalı, malign epitelyal tümör hücreleri izlenmiştir. Kolonoskopik gözleme göre tümörün düzgün yüzeyli olması ve ayırıcı tanıda GİST’in yer alması sebebiyle tekrar kesitlerle birlikte mikroskopik olarak değerlendirilen yüzeydeki tümöral alanın submukozal yerleşimli metastatik bir tümöre ait olabileceği düşünülmüştür. Yapılan İHK incelemede CK7, CK20 ve CDX-2’nin negatif saptanmasının ardından toraks BT’de akciğer santralinde kitle saptanması üzerine çalışılan ikinci İHK panelde p63 pozitif, CK5/6 pozitif, EMA pozitif, TTF1 negatif izlenmiştir. Sonrasında yapılan pozitron emisyon tomografi (PET) - BT’de, eski radyolojik bulgulara ek olarak yaygın lenf nodu, kemik ve yumuşak doku tutulumu saptanmıştır. Klinik, radyolojik, histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular eşliğinde olgu akciğer skuamöz hücreli karsinom metastazı ile uyumlu olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Akciğer tümörleri çoğunlukla primer tanı sonrasında ileri evrede gastrointestinal kanal metastazı yapmaktadır. Rektum metastazı ile nadiren prezente olabilen akciğer tümörleri ise ilginç olarak çoğunlukla asemptomatiktir. Bu olguda dikkatli histopatolojik değerlendirme ve uygun İHK incelemeler sonrasında yapılan ek klinik taramalar sonucu tümörün metastatik olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : rektum, metastaz, akciğer, skuamöz hücreli karsinom