Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS608 - DESMOPLASTİK MALİGN MELANOM: ÜÇ OLGU SUNUMU
Dermatopatoloji
Düriye Betül Yılmaz1, Gözde Koca Yılmaz1, Betül Ünal1, Özlenen Özkan2, Cumhur İbrahim Başsorgun1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 

Giriş

Desmoplastik melanom(DM), malign melanomun nadir görülen bir alt tipidir. Klasik malign melanomdan klinik, patolojik ve moleküler özellikleri bakımından farklılık gösterir. Lokal olarak agresif ve rezeksiyon sonrası sık nüks eden, özellikle patologlar için tanısal açıdan tuzak olabilecek bir tümör olduğundan doğru tanı koymak önemlidir. Bu çalışmada desmoplastik melanom tanılı üç hastanın histopatolojik özellikleri ve BRAF mutasyon durumu tartışılmıştır.

Olgu

Olgular sırasıyla 61, 73 ve 79 yaşlarında 3 erkek hastadan oluşmaktadır .Lezyonlar ilk olgunun ayak parmağında,ikinci olgunun el başparmağında, üçüncü olgunun ayak topuğu yerleşimlidir. Her üç olgunun histopatolojik incelemesi sonucunda, S100 ile pozitif, Melan A ve HMB 45 ile negatif boyanma gösteren iğsi hücreler ve desmoplastik stromadan oluşan tümör, "Desmoplastik melanom" olarak raporlanmıştır.
İlk olguda tümör çapı 1cm, breaslow kalınlığı 4,2 mm, Clark seviyesi V , tümör lenfosit yanıtı orta şiddettedir ve lenfovasküler invazyon izlenmiştir.
İkinci olguda tümör çapı 3,2 cm, breaslow kalınlığı 5,2 mm, Clark seviyesi IV, tümör lenfosit yanıtı orta şiddettedir. Lenfovasküler invazyon saptanmamıştır.
Üçüncü olguda tümör 2, 5 cm çapındadır. Breaslow kalınlığı 15 mm , Clark seviyesi V tir. Tümör lenfosit yanıtı orta şiddettedir.
Olguların hiçbirinde BRAF gen mutasyonu saptanmamıştır.

Sonuç

DM, histolojik olarak yoğun desmoplazi gösteren fibrokollajenöz stroma ile çevrili iğsi hücreler ile karakterli, malign melanomun nadir bir varyantıdır. Sıklıkla asemptomatik, amelanotik nodül şeklinde klinik bulgu verir. Başlangıcı, klinik seyri ve histopatolojik özellikleri karakteristik olmayıp, tanısında güçlük yaşanmakta, gecikmelere neden olmaktadır. Doğru tedavi modalitelerinin uygulanması için ayırıcı tanısı oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler : desmoplastik, malign melanom, S100