Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS050(342 - Nazal kavite malign melanomu: Olgu sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
İpek Özer 1, Hatice Karaman 1, Fatma Çevik Kaya 1, Fatma Şenel 1, Ayşe Sırma Denizci 1
1 Kayseri Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi
  Giriş: Nazal kavite primer melanomu son derece nadirdir. Tüm malign melanomların yaklaşık %1 ‘i, nazal kavite ve paranazal sinüslerden ortaya çıkar. Erkek ve kadınlar eşit etkilenir. Genellikle 50 yaş üzerinde görülür. Semptomlar spesifik değildir. Fizik muayanede genellikle pigmente, sesil, polipoid kitle oluşturur. Diğer bölgelerdeki mukozal melanomlar gibi prognozu kötüdür.

Olgu: 69 yaşında erkek hasta burun kanaması şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastadan Pyojenik Granülom?, Polip? ön tanısıyla lokalizasyon belirtilmeden 0,8x0,6x0,6 cm boyutlarında kahverenkte 1 adet doku gönderildi.

Mikroskopik incelemede, yüzeyi çok katlı yassı epitel ile örtülü doku örneğinde incelmiş epitelin hemen altında yerleşim gösteren sayıca artmış damar yapıları barındıran kanamalı tümöral gelişim izlenmiştir. Tümör hücreleri hemen hemen tüm alanlarda iğsi görünümdedir. Arada saçılmış bizar multinükleer dev tümör hücreleri ve yine tek tek dağılmış belirgin nükleoluslu oval çekirdekli geniş sitoplazmalı atipik hücreler dikkat çekmektedir. Melanin pigmenti ile uyumlu kahverekli pigmente materyal saçılmış olarak gözlenmiştir. Ayırıcı tanıda damar ve periferik sinir kılıfı kaynaklı lezyonlar düşünülerek immunhistokimyasal boyamalar yapıldı.

Yapılan immünhistokimyasal çalışmada tümör hücreleri S100 ve Melan A ile diffüz pozitif boyanırken , CD34, SMA, Desmin, Faktör 8, CD31, PanCK ile negatif boyanmıştır. Kİ67 proliferasyon indeksi % 60-70 oranındadır.Vakaya mikroskopik bulgular ve immunhistokimyasal incelemeler doğrultusunda malign melanom tanısı verildi.

Sonuç: Bu yazıda nadir görülen nazal kavite malign melanom vakası sunulmaktadır. Sinonazal malign melanomlarda karşılaşılan farklı mikroskopik paternler; iğsi hücreli, küçük mavi hücre, epiteloid ve pleomorfik sayılabilir. Bu paternler nedeni ile iğsi hücreli sarkom, küçük uniform hücrelerden oluşan malign lenfoma ve karsinomdan ayrımı yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Malign melanom, nazal kavite