Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS012(355 - Orta Kulak Adenomu: Olgu Sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Esra Yılmaz 1, Tuğba Günler 1, Necat Alataş 2
1 Tc Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2 Tc Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği
  GİRİŞ

Orta kulak adenomu; orta kulağın nöroendokrin ve müsin sekrete eden yönde farklılaşma gösteren benign tümörüdür. Orta kulağın nöroendokrin adenomu, adenomatöz tümörü, karsinoid tümörü ya da nöroendokrin diferansiasyon gösteren adenomu gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Tüm kulak tümörlerinin %2’ sinden daha az görülmektedir. Her iki cinste de eşit görülmekte olup yaş dağılımı geniştir. Orta kulakta herhangi bir lokalizasyonda görülebilir.

OLGU

43 yaşında erkek hasta işitme kaybı ve kulak akıntısı nedeniyle KBB polikliniğine başvurmuştur. Yapılan incelemeler sonucu sağ timpanik membran hasarı tespit edilmiş olup timpanoplasti planlanmıştır. Operasyon sırasında orta kulağı dolduran yumuşak doku tespit edilmiş olup bu alan eksize edilmiştir. Makroskopik incelemede parçalı halde gönderilmiş topluca 1x0,6x0,3 cm boyutlarında kirli krem renginde doku parçaları izlenmiştir. Mikroskopik incelemede ise kapsül yapısı ya da düzgün sınır göstermeyen, solid tabakalar ve kribriformiteler şeklinde gelişim gösteren infiltratif tümör görülmüştür. Tümörü oluşturan luminal ve bazal hücrelerde mitoz ve pleomorfizm izlenmemiştir. Yapılan immünohistokimyasal çalışmalarda CK, kromogranin A, sinaptofizin ve CD56 ile pozitiflik tespit edilmiştir. Mevcut histomorfolojik ve immünohistokimyasal veriler eşliğinde olgu orta kulak adenomu olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Yüzey epitelinden köken aldığı düşünülen benign epitelyal bir tümör olan orta kulak adenomu ilk kez 1976 yılında Hyams ve Michaels tarafından tanımlanmıştır. Hastalar en sık işitme kaybı ve ağrı şikayeti ile başvurmaktadır. Tümör mikroskopik olarak ekzokrin ve nöroendokrin hücrelerden oluşmaktadır. Hücreler kübik-kolumnar şekilli olup sitoplazma sınırları belirgin değildir. Nöroendokrin özelliğe uygun olarak tuz-biber kromatin yapısı görülebilir. Mitoz oldukça nadirdir. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Uzun dönem takip geç rekürrensler ve metastatik hastalık açısından önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Adenom; Orta Kulak