Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS007(359 - Submandibuler tükrük bezinde primer skuamöz hücreli karsinom: Olgu sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Ayşe Sırma Denizci 1, Hatice Karaman 1, Fatma Şenel 1, İpek Özer 1
1 Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş: Primer skuamöz hücreli karsinom tükrük bezinde oldukça nadir görülmekte olup, submandibular bezde görülme insidansı ise daha seyrektir. Genellikle yedinci-sekizinci dekat erkeklerde görülür. Bu vakada submandibular bezde yerleşim gösteren skuamöz hücreli karsinom olgusunu ayırıcı tanı eşliğinde sunduk.

Olgu: 87 yaşında kadın hasta boyunda lokalize, hızlı büyüyen, ağrısız kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastanın yapılan ultrasonografisinde sağ submandibular bezde lokalize, 22x21 cm boyutlarında, santralinde kistik ve solid komponentler içeren yer kaplayıcı oluşum ve kontrastlı tomografisinde bu bölgede 16x17 cm çapta nekrotik lenfadenopati? izlenmiştir. Hastaya kitle eksizyonu ve sağ radikal boyun diseksiyonu uygulanmıştır.

Makroskopisinde cilt altında 4,7 cm çapında kistik , ülsere, nekrotik değişiklikler gösteren tümör dokusu izlendi. Histopatolojik incelemede orta derece diferansiye, solid, trabeküler ve kordon benzeri anastomozlar yapan, yer yer tek hücre keratinizasyonu ve intersellüler köprüler yapan, keratin incileri oluşturan tümöral hücreler dikkati çekti. Mitotik aktivite artışı ve nekroz görüldü. Yapılan histokimyasal boyamalarda tümör hücrelerinde Müsikarmin ve PAS-AB ile negatif boyama elde edildi. İmmun histokimyasal boyamalardan CK 7 ve Cerb-B2 ile negatif, P63 ve P53 ile pozitif boyama elde edildi. Cilt invazyonu ve öyküsünde başka bir bölgede skuamöz hücreli karsinom tanısı olmayışı primer yönünde tanı almasını sağladı. Bu bulgularla vaka primer skuamöz hücreli karsinom olarak raporlandı.

Sonuç: Tükrük bezi primer skuamöz hücreli karsinom ayırıcı tanısında mukoepidermoid karsinom, adenoskuamöz karsinom, tükrük kanalı karsinomu, duktal skuamöz metaplazi, nekrotize skuamöz metaplazi, keratokistoma ve primer olmayan skuamöz hücreli karsinom yer almaktadır. Aynı tümöre ait farklı morfolojik paternlerin oluşu ve geniş ayırıcı tanı lezyonlarıyla karıştırılmaması açısından, özellikle tükrük bezi punch biyopsilerinde dikkatli olmak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Skuamöz hücreli karsinom, submandibuler bez