Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS095 - DIŞ KULAK YOLUNDA SEROMİNÖZ GLAND ADENOMU: OLGU SUNUMU
Baş ve Boyun Patolojisi
İrfan Bayram1, Remzi Erten1, Feyza Demir1, Zehra Akman İlik1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van
 

Giriş

Serominöz gland adenomu; dış kulak yolunun modifiye apokrin glandlarından köken alan benign bir tümördür. Genel olarak nadir görülmekle beraber, en yaygın olarak dış kulak yolunun apokrin gland içeren dış yarısında izlenir. Serominoma, serominal adenom, serominöz pleomorfik adenom, serominöz siringokistadenoma papilliferum gibi farklı isimlerle adlandırılabildiği için patologlar ve diğer hekimler arasında zaman zaman kafa karışıklığına neden olabilmektedir.

Olgu

Sol kulağında akıntı şikayeti ile kulak-burun-boğaz polikliniğe başvuran 80 yaşındaki bayan hastanın fizik muayenesinde dış kulak yolunu tama yakın kapatan düzgün yüzeyli polipoid bir yapı izlendi. Polip ve skuamöz hücreli karsinom ön tanıları ile eksize edilen kitlenin makroskopik incelemesinde en büyüğü 1,5x1x0,5 cm ölçüsünde en küçüğü 0,8 cm çapında bej renkte 4 adet doku parçası görüldü. Mikroskopik incelemede kesitlerde epitel ve myoepitel hücrelerle döşeli tubuler ve kistik yapılardan oluşan fibröz, yer yer hiyalinize stromaya sahip benign deri eki tümörü izlendi. Yapılan immünhistokimyasal incelemede luminal hücrelerde sitokeratin7 ile boyanma izlenirken, bazal taraftaki miyoepitel hücrelerde P63, sitokeratin 5/6 ve S100 ile boyanma görüldü. CD117, Sitokeratin 20, TTF-1, HBME-1, CD34, Düz kas aktini, CEA ve tiroglobulin ile anlamlı boyanma saptanmadı. Ki-67 proliferasyon indeksi %1 olarak değerlendirildi. Histopatolojik ve immünhistokimyasal bulgular eşliğinde olgu, lezyonun yerleşim yeri de göz önüne alınarak “Serominöz gland adenomu” olarak raporlandı.

Sonuç

Bu kapsülsüz, iyi sınırlı, fibröz stroma içinde düzenli iki sıralı epitelden oluşan glandlar içeren nadir görülen benign lezyon; orta kulak adenomu ve serominöz adenokarsinom ile ayırıcı tanıya girer. Cerrahi komplet eksizyon sonrası rekürens beklenmemektedir.

Anahtar Kelimeler : Serominöz gland adenomu, dış kulak yolu