Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS101 - İNVERTED PAPİLLOMA EŞLİK EDEN FİBRİNOİD NEKROTİZAN GRANÜLOMATÖZ ENFLAMASYON
Baş ve Boyun Patolojisi
Sümeyye Ekmekci1, Ülkü Küçük1, Melis Yemen1, Anıl Hişmi2, Emel Ebru Pala1, İbrahim Çukurova2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
 

Giriş

İnverted papilloma (İP) lokal agresif davranış ve destrüktif invazyon potansiyeli olan benign neoplazmdır. Tanı için patolojik incelemenin gerekli olduğu İP’larda histolojik olarak yüzey epitelinin, bazal membranı aşmadan, stroma içerisine doğru endofitik büyümesi izlenir. Burada ingilizce literatürde bildirilmemiş, fibrinoid nekrotizan granülomatöz enflamasyonun eşlik ettiği İP olgusu sunulmaktadır.

Olgu

47 yaşında kadın hasta 3 yıldır devam eden burun tıkanıklığı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Görüntüleme yöntemleri ile sağ nazal pasajda, orta konka lateralinden kaynaklanan, yaklaşık 3cm çaplı kitlesel lezyon saptandı. İP ön tanısı ile eksize edilen kitleden hazırlanan Hematoksilen eozin kesitlerde lezyonun yüzeyinin transizyonel tip epitel ile döşeli olduğu ve stroma içerisinde doğru inverted büyüme paterni gösterdiği izlendi. Ödemli stromada, çok sayıda, fibrinoid nekroz çevresinde palizadik dizilim yapan histiyositlerin oluşturduğu granülomlar dikkati çekti. PAS, GMS ve EZN histokimyasal incelemelerinde herhangi bir mikroorganizma saptanmadı. Olgu fibrinoid nekrotizan granulomların eşlik ettiği İP olarak raporlandı ve olgunun enfeksiyöz etkenler yanısıra romatoid artrit gibi otoimmun hastalıklar açısından araştırılması önerildi.

Tartışma

Histolojik incelemede İP’ların stromasında nötrofil, eozinofil, lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşan mikst tipte inflamatuar hücreler izlenebilir. Stromada granülomatöz enflamasyon varlığı ise ingilizce literatürde bildirilmemiştir. Bu nedenle olguların fibrinoid nekrotizan granulomatöz enflamasyon nedenleri açısından araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : inverted papilloma, granülom, nekrotizan granülom