Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS553(503 - Akciğerin kondroid hamartomunda ince iğne aspirasyonu sitolojisi, 2 adet olgu sunumu
Sitopatoloji
Aysun Uğuz 1, Aslı Aydoğdu 1
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
  Giriş

Pulmoner hamartomlar akciğerin en sık görülen benign lezyonlarıdır. Radyolojideki coin lezyonların %8 ini oluştururlar. Bu lezyonlar önemlidir çünkü sitolojide kolayca tanınabilir ve daha fazla diagnostik prosedür gerektirmeden kesin tanı konabilir.

Olgu

İlk olgu 73 yaşında erkek hasta. Çekilen bilgisayarlı tomografide sağ akciğer bazalinde düzgün sınırlı yuvarlak görünümlü 24x25 mm boyutlarında solid karakterli lezyon saptanmıştır. Olguya uygulanan transtorasik ince iğne aspirasyonundan hazırlanan yayma preperatlarda zeminde miksoid ve yer yer lipomatö materyal, bazı alanlarda ise immatur kartilajenoz materyal ve iğsi hücreler izlenmiştir. Bu bulgular eşliğinde olgu kondroid hamartom olarak rapor edilmiştir.

İkinci olgu 72 yaşında erkek hasta. Çekilen bilgisayarlı tomografide sol akciğerde düzgün sınırlı yuvarlak lezyon izlenmiştir. Transtorasik ince iğne aspirasyonundan hazırlanan yayma preperatlarda zeminde miksoid ve yer yer lipomatö materyal ve bazı alanlarda mantar hifaları saptanmıştır. Bu bulgularla olgu kondroid hamartom ve mantar hifaları olarak rapor edilmiştir.

Sonuç

Oldukça seyrek görülen kondroid hamartomun ince iğne aspirasyon sitolojisi ile malign ve benign neoplazilerden ayrımının yapılması önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Kondroid,hamartom, akciğer