Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS617(673 - Mesanenin Tuzak Lezyonları
Üropatoloji
Aslı Aydoğdu 1, Arbil Açıkalın 1, Şeyda Erdoğan 1
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
  Amaç

Mesane biyopsilerinde en sık karşımıza çıkan malign neoplazi ürotelyal karsinomdur. Ancak bazı nadir görülen neoplastik ve psödoneoplastik lezyonlar maligniteleri taklit edip tanı güçlüğü yaratabilir. Çalışmamızda bu tip lezyonların histopatolojik özelliklerini arşivimizden örnekler ile tartışmayı amaçladık.

Gereç ve yöntem

Arşivimizde 2012-2018 yılları arasında ürotelyal neoplazi ön tanısı ile biyopsi alınarak farklı patolojik tanılar almış hastaların dökümü yapılarak, histopatolojik ve klinik bulguları ile birlikte literatür eşliğinde yeniden değerlendirildi.

Bulgular

Toplam sekiz adet olgudan beşi nefronejik adenom, ikisi paraganglioma ve biri endometriozis tanısı almıştır. Nefrojenik adenom olgularının yaş ortalaması 45.4 olup iki erkek, üç kadın idi. İki adet paraganglioma olgusu 38 ve 24 yaşlarında olup ikisi de erkek idi . Endometriozis olgusu ise 35 yaşında kadın idi.

Sonuç

Klinik, sistoskopik ve histopatolojik özellikleri nedeni ile ürotelyal neoplaziyi taklit edebilen bu lezyonların tedavi yöntemleri tamamen farklı olduğu için ayırıcı tanıda yer alması oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Mesane, paraganglioma, nefrojenik adenom, endometriozis