Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS054(763 - Ameloblastik Fibroodontom:Nadir Bir Olgu
Baş ve Boyun Patolojisi
Emine Şamdancı 1, Mehmet Özcan 1, Ayşe Nur Akatlı 1, Ümit Yolcu 2
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
2 İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
  GİRİŞ

Ameloblastik fibroodontom genellikle hayatın erken evrelerinde görülen benign mikst odontojenik bir tümördür. Ameloblastik fibromda görülen epitelial ve mezenkimal komponentlere ek olarak dentin ve mine benzeri matriks ve sert doku üretimi bulunur.

OLGU

Beş yaşında erkek hasta yaklaşık 3 aydır mevcut olan sol yanakta şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Oral radyografide mandibula sol tarafta 6 nolu dişte kondile kadar uzanan içerisinde radyoopak alanlar içeren iyi sınırlı radyolusent lezyon saptandı. Kitleden alınan insizyonel biyopsinin mikroskopik incelemesinde miksoid görünümdeki stromada kordonlar ve folliküller halinde odontojenik epitel adacıkları yanısıra dentin ve mine içeren neoplastik gelişim izlendi. Olgu Ameloblastik Fibroodontom olarak raporlandı ve sonrasında lezyon enüklee edildi.

SONUÇ

Ameloblastik fibroodontom tüm odontojenik tümörlerin %3?ünü oluşturur. Yaklaşık %98?i hayatın ilk 2 dekadında gözlenir. En sık mandibula posteriorunda görülür ve sıklıkla sürmemiş veya gömülü diş ile birliktelik gösterir. Küçük, asemptomatik lezyonlar rutin radyografiler sırasında, daha büyük lezyonlar ise şişlik ile bulgu verir. Tanıda klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguların bir arada değerlendirilmesi önemlidir. Histopatolojik olarak ayırıcı tanıda ameloblastik fibrom ve odontom akılda bulundurulmalıdır. Tedavide konservatif yaklaşım ve genellikle enükleasyon uygulanır. Nüks nadirdir, ancak nükslerde ve rezidü materyal zemininde malign transformasyon gelişebileceğinden yakın klinik takip gereklidir.
Anahtar Kelimeler : Ameloblastik fibroodontom, ameloblastik fibrom, odontom