Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS066(880 - Desmoplastik spitz nevüs, angiomatoid tip
Dermatopatoloji
Neşe Karadağ 1, Mehmet Özcan 1, Gülbahar Saraç 2
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ

İğsi hücreli nevüs ya da Epiteloid hücreli nevüs olarak da bilinen Spitz nevüs, benign melanositik bir proliferasyondur. Çeşitli alt tipleri tanımlanmış olup zaman zaman özellikle farklı histopatolojik özellikler taşıdığında tanı zorluğu yaratabilmektedir.

OLGU

Otuz bir yaşında kadın hasta sağ gluteal bölgede 3 yıldır var olan mor renkli nodüler lezyon ile kliniğe başvurmuştur. Eksizyonel biyopsi materyali laboratuvarımıza hemangiom ön tanısı ile gönderilmiştir. Makroskopik incelemede deri üzerinde 0.8 cm çapında, yüzeyden 0.2 cm kabarık gri-mor renkli nodüler lezyon izlenmiştir. Mikroskopik olarak epidermiste geniş bir alanda akantoz ve bazal pigment artışı, bu alanın devamındaki dermiste belirgin endotelli bol miktarda vasküler yapı ve kollojenize doku içinde seyrek nevoid yuva ve hücre dizisi izlenmiştir. İmmünohistokimyasal olarak nevoid hücreler HMB-45,P16 ve S100 ile pozitif; vasküler yapılar CD34 ile pozitif izlenmiş olup, Ki-67 proliferasyon indeksi %5?ten az olarak değerlendirilmiştir. Bu bulgularla olgu Desmoplastik Spitz Nevüs, Angiomatoid Tip olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Spitz nevüs tüm yaşlarda görülebilmekle birlikte çocuk yaş ve genç erişkinde daha sık görülür. En sık yerleşim yerleri yüz, gövde ve ekstremite yerleşimlidir. Desmoplastik alt tip genellikle ekstremiteler yerleşimlidir. Genelde mor, pembe ya da ten renginde dermal papül ya da nodül şeklinde izlenir. Dens, hyalinize stroma içinde baskın olarak iğsi hücrelerden oluşur. Angiomatoid tipinde vasküler yapılarda artış izlenir. Bu nedenle klinik olarak hemangiomla karışabilir. Tedavide konservatif cerrahi uygulanır. Çok nadiren malign transformasyon görülür. Olgu nadir bir tip olması nedeniyle sunulmaya değer görülmüştür.
Anahtar Kelimeler : Spitz nevüs, angiomatoid, deri