Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS175 - PARATİROİD LİPOADENOMU
Endokrin Patoloji
Pınar Karabağlı1, Fatih Demir1, Fatma Dobur2
1Selçuk Üniversitesi
2Gümüşhane Devlet Hastanesi
 

Giriş

Paratiroid adenomları primer hiperparatiroidizmin en sık görülen nedenidir. Lipoadenomlar ya da eski adıyla paratiroid hamartomu paratiroid adenomlarının nadir bir varyantıdır. Bu lezyonların görülme sıklığı %0.5- 1.6’dır. İngilizce literatürde toplam 66 olgu bildirilmiştir. Diğer adenomların hiperselüler natürünün aksine %50 sinden fazlasını adipöz dokunun oluşturduğu bu olguların çoğu hiperparatiroidizm bulgularına neden olmaktadır. Görüntüleme yöntemleri tanı için yetersizdir ve nadir görülmesi nedeniyle intraoperatif tanıda gözden kaçabilmektedir.

Olgu

Daha önce kalp kapakçıkları değişen ve hipertansiyon öyküsü olan 76 yaşındaki kadın hastanemize 1 aydır süren kabızlık halsizlik ve yorgunluk şikayetleri ile başvurdu. Yapılan elektrolit tetkiklerinde Kalsiyum:14 mg/dL hormon tetkiklerinde PTH: 735pg/mL olarak saptandı. Hiperparatiroidizm nedeniyle takip edilmeye başlanan hastanın boyun USG sinde 14x10 mm ölçülerinde hipoekoiksolid lezyon izlendi. SPECT çalışmasında sol tiroid lobu orta-alt kesim posterior yerleşimli, düşük intansitede fokal radyoaktif madde retansiyonu görüldü. Bu bulgularla hastaya operasyon planlandı. İntraoperatif gönderilen örnek paratiroid adenomu ile uyumlu olarak raporlandı. Daha sonra gönderilen doku 0,1 gr ağırlığında, 0,9x0,6x,4 cm ölçülerinde, sarı renkte, elastik kıvamda, iyi sınırlı, ince kapsüllü ve nodüler görünümdeydi. Hazırlanan kesitlerde matür adipoz hücre grupları arasında, esas ve onkositik hücre toplulukları izlendi. Mitoz ve nekroz görülmedi. Ki-67 Bİ %0,5 olarak saptandı. Olgu bu haliyle Paratiroid Lipoadenomu tanısı aldı. Operasyondan sonra PTH ve Kalsiyum değerlerinin normal sınırlara indiği görüldü.

Sonuç

Paratiroid lipoadenomları nadir görülmekle birlikte paratiroid adenomunun nadir görülen bir varyantı olup primer hiperparatirodizm nedenleri arasındadır. Bu lezyonlar normoselüler ve adipöz dokudan zengin yapısı nedeniyle radyolojik ve intraoperatif inceleme sırasında gözden kaçabildiği gibi normal paratiroid dokusu, lenf nodu, lipom, yağdan zengin paratiroid adenomu, tiroidin adenolipomu, lipohiperplazi, paratiroid karsinomu gibi lezyonlardan ayırt edilemeyebilir. Primer hiperparatirodizm bulguları gösteren olguların ayırıcı tanısında paratiroid lipoadenomları akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Paratiroid, lipoadenom, primer hiperparatirodizm