Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS192 - KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA CD10 VE CD74 EKSPRESYONUNUN TÜMÖR GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ
Gastrointestinal Patoloji
Gonca Kavşut1, Ümit Seza Tetikkurt1, Hüsniye Esra Paşaoğlu1, Çiğdem Öztürk1, Fatih Çelebi2
1T.c Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
2T.c Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 

Çalışmamızda düşük dereceli ve yüksek dereceli displazi gösteren kolorektal adenomlarla, kolorektal karsinomlarda CD10 ve CD74 ekspresyonunun tümör gelişimindeki rolünün değerlendirilmesi ve kolorektal adenokarsinomlarda klinik-patolojik prognostik parametreler ile ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır.

Hastanemizde kolorektal adenokarsinom tanısı almış 71 olgu ile, düşük dereceli ve yüksek dereceli displazili adenom tanısı almış toplam 44 (sırasıyla 21 ve 23) olgu çalışmaya alındı. Bu olgulara immünhistokimyasal yöntemle CD74 ve CD10 antikorları uygulandı. CD10 ekspresyonu epitel (tCD10) ve stroma hücrelerinde (sCD10), CD74 ekspresyonu ise yalnızca epitelyal hücrelerde değerlendirildi. tCD10 ve sCD10 ekspresyon düzeylerine göre; %5’ten az oranda boyanma varlığında grade 0; %5-30 oranda boyanma varlığında grade 1+; %30-60 oranda boyanma varlığında grade 2+; %60’tan fazla oranda boyanma varlığında grade 3+ olarak derecelendirildi. Grade 0 ve grade1+ düşük ekspresyon, grade2+ ve grade 3+ yüksek ekspresyon gösteren grup olarak değerlendirildi. CD74 için epitelyal hücrelerde %10’un üzerinde boyanma varlığında CD74 pozitif olarak değerlendirildi. Düşük dereceli displazili adenom, yüksek dereceli displazili adenom ve adenokarsinom gruplarında bu antikorların ekspresyon paternleri ve klinik-patolojik prognostik parametreler ile ilişkisi karşılaştırıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız t ve ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p< 0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

Çalışmamızda tCD10 ve sCD10 yüksek ekspresyonu, düşük dereceli displazili adenomdan adenokarsinoma doğru progresif bir artış göstermektedir. Adenokarsinomlarda tCD10 ve sCD10 yüksek ekspresyonu adenomlardan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p: 0,001 ve 0,049). CD74 ekspresyonu için, düşük dereceli displazili adenomdan, adenokarsinoma doğru progresif bir artış söz konusu olmasına rağmen istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. CD74 immünreaktivitesi gösteren kolorektal karsinomlarda lenfovasküler invazyon görülme oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az olarak bulunmuştur (p: 0,037).

Özellikle adenokarsinomlarda CD10’un yüksek ekspresyonunun hem epitelyal, hem stromal hücrelerde varlığı, CD10’un kolorektal karsinogenezin invazyon aşamasında ve tümörün mikroçevresini oluşturmada önemli rolü olduğunu düşündürmektedir. CD74 ekspresyonu, kolorektal karsinogenezde progresif lezyonları göstermede destekleyici olabilir. Ayrıca CD74 ekspresyonunun adenokarsinomlarda lenfovasküler invazyon ile ters korelasyon göstermesi, iyi prognostik faktör olarak kulanılabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler : kolorektal, karsinom, adenom, CD10, CD74