Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS215 - MİDE METASTAZI YAPAN MALİGN MELANOM: OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Talya Akata Akıncıoğlu1, Ülkü Küçük1, Sümeyye Ekmekçi1, Samir Abdullazade1, Coşkun Yıldız2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği
 

Giriş

Malign melanom (MM) insan vücudunda tüm organlara metastaz

yapabilmektedir.Gastrointestinal sistem metastazı sık olmakla beraber gastrik

tutulum oldukça nadirdir.

Olgu

52 yaşında kadın hasta, halsizlik ve karın ağrısı şikayeti ile hastanemize başvurdu.

Olguya 2 yıl önce sağ göz enükleasyonu uygulandığı öğrenildi. Elinde herhangi bir patoloji

raporu olmayan olgudan sözel olarak sonucun temiz olduğu bilgisi alındı. Yapılan mide

endoskopisinde korpus-antrum bileşkesi arka duvarında, mukoza ile aynı renkte, yaklaşık 4

mm çapında polipoid lezyon izlendi ve biyopsi alındı. Materyalden hazırlanan kesitlerde mide

mukozasında; lamina propriada tek tek dağılmış, bir kısmı geniş eozinofilik sitoplazmalı, iri

pleomorfik nukleuslu, belirgin nukleollü atipik hücreler izlendi. Hücrelerin bir kısmında

intrasitoplazmik kahverenkli pigment birikimi dikkati çekti. İmmünohistokimyasal olarak

tümör hücreleri Sitokeratin 7 ve Sitokeratin 20 ile negatif, Melan A ve HMB45 ile pozitifti.

Olgu mukozal MM ile uyumlu olarak raporlandı. Ayrıca olgunun klinik olarak, regrese

pigmente lezyonlar da dahil olmak üzere, sistemik taramasının yapılması önerildi. Tanı

sonrası hastanın iki yıl önce dış merkezde yapılmış olan enukleasyonuna ait patoloji raporuna

ulaşıldı ve olgunun sağ bulbus okuli posterior yerleşimli, pT1a olarak evrelenmiş, epitelioid

morfolojide MM tanısı aldığı görüldü. Ayrıca olgunun sistemik taramalarında karaciğerde

metastatik lezyonlar saptandı.

Sonuç

MM klinik, endoskopik ve histopatolojik olarak birçok patolojiyi taklit edebilmektedir.

Bu nedenle özellikle primeri bilinmeyen ya da hasta ile ilgili kısıtlı bilgi sahibi olunan

durumlarda MM, ayırıcı tanıda daima akılda tutulmalı ve hastalar klinik olarak dikkatle

sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Malign melanom, metastaz, mide