Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS225 - REKTOSİGMOİD BÖLGENİN KALSİFİYE/OSSİFİYE PAPİLLER ADENOKARSİNOMU; 7 OLGULUK VAKA SERİSİ
Gastrointestinal Patoloji
Güneş Güner Taş1, Aytekin Akyol1
1Hacettepe Ü. Tıp Fak. Patoloji Anabilim Dalı
 

Amaç: 1939’da Duke, heterotopik kemik yapıları sergileyen 4 adet rektal adenokarsinom tanımladığından beri, bu tip kolorektal karsinomların nadir olduğu iyi bilinmektedir; ancak klinikopatolojik özellikleri ayrıntılı değerlendirilmemiştir. Bu deskriptif çalışmada kalsifikasyon ve ossifikasyon gösteren kolorektal karsinomların belirgin klinikopatolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 2014-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda raporlanmış kolon karsinomları içinde kalsifikasyon veya ossifikasyon alanları sergileyen 7 olgu belirlenmiştir. Bu tümörlerin yerleşimi, hastaların yaşları, tümör evreleri, DNA hatalı eşleşme proteini durumları kaydedilmiş, sağkalım süreleri hesaplanmış, tümörlerin genel morfolojik görünümleri mikroskopik olarak değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: Yedi olguda ortalama yaş 64 olup, grup 3 kadın ve 4 erkekten oluşmaktadır. Ortalama takip süresi 13.3 (±8.34) ay olup, olguların biri 18.7 ay sonrasında vefat etmiştir, diğerleri hayattadır. Uçü karaciğere, biri akciğere olmak üzere 4 olguda (%57.14) uzak metastaz mevcuttur. Tümörlerin tümü rektosigmoid bölgede lokalizedir. Mikroskopik incelemede olguların büyük kısmı (6/7) iyi diferansiyedir. Nekroz tüm olgularda mevcuttur. İki olguda ossifikasyon, diğer beş olguda kalsifikasyonlar izlenmiştir. İmmünohistokimyasal olarak DNA hatalı eşleşme proteini kaybı izlenmemiştir.

Tartışma: Gastrointestinal sistem tümörlerinde ossifikasyon en sık rektal tümörlerde görülmekle birlikte, bu olgular dahi oldukça nadirdir. Bu serideki olguların tümü papiller yapılar içermektedir. Kalsifikasyon veya ossifikasyonun neden belli tümörlerde gerçekleştiği, bu tümörlerin diğerlerine göre farklı davranış gösterip göstermedikleri, kalsifikasyon/ossifikasyon mekanizmalarının ne olduğu ve bunların tedavi veya prognoz açısından önem arz edip etmediği iyi bilinmemektedir. Daha geniş vaka serileri ve ayrıntılı ek tetkikler ile bu sorulara cevap arayabileceğimizi düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler : ossifikasyon, kalsifikasyon, kolorektal karsinom