Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS227 - İNEN KOLONUN MEZENTERİK DEV KİSTİK LENFANJİOMU: OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Havva Solak Özşeker1, Süleyman Cüneyt Karakuş2, Alev Süzen3
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eah Patoloji Bölümü, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eah Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eah Çocuk Cerrahisi Bölümü, Muğla
 

Giriş

Lenfanjiom dilate lenfatik kanallardan oluşan vasküler bir lezyondur. Çocuk hastalarda yaygın olup sıklıkla doğumda yada yaşamın ilk yılında saptanırlar. Kalın barsak mezenterik kistik lenfanjiomu nadir bir lokalizasyon olup akut batına neden olabilmektedir.

Olgu

Antenatal karın içi asit nedeniyle takip edilen kız bebekte yenidoğan döneminde yapılan incelemelerde asite neden olabilecek bir patoloji saptanmamıştır. Olgunun takiplerinde 4 ay sonra karın şişliği, kusma ve ateş nedeni ile hastaneye başvurması sonucu yapılan tetkiklerinde abdomen tomografisinde batın içerisini tamamen dolduran 160x156x78 mm boyutlarında, içerisinde çok sayıda septalar içeren kistik kitlesel lezyon (lenfanjiom?) saptanmıştır. Hastaya sol hemikolektomi ve lenfanjiom eksizyonu uygulanmıştır. Makroskopik olarak ödemli görünümde mukozaya sahip kalın barsak dokusunda mezenterik alanda 17 cm çapta multiloküle kistik görünüme sahip kitle dikkati çekmiştir. Histopatolojik incelemede ince duvarlı kistik görünümlü dilate vasküler yapılar izlenmiştir. Uygulanan immünohistokimyasal çalışmalarda damar duvarlarında D240 pozitif, CD31 fokal pozitif , kalretinin ve HMB45 negatif olarak saptanmıştır.

Sonuç

Kistik lenfanjiom lenfatik kanalların benign tümörüdür ve nadiren intraabdominal olarak saptanır. Ayırıcı tanısında benign kistik mezotelyama mevcut olup immünohistokimyasal olarak D240, kalretinin ve HMB45 boyamalarından yararlanılabilir. Lenfanjiom açısından bu nadir lokalizasyonun farkında olmak tanı ve tedavide çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler : Lenfanjiom, Mezenter, İmmünohistokimya.