Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS324 - ERKEK MEME KARSİNOMLARI: 10 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ
Meme Patolojisi
İrem Atalay Karaçay1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu1, Dinç Süren1, Cem Sezer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
 

AMAÇ

Erkek meme karsinomları nadir görülmekte olup tüm meme karsinomlarının %1'den azını oluşturur.Bu çalışmamızda nadir görülen bu tümörlerin kliniğimizdeki dağılımı ve prognostik önem taşıyan histopatolojik özellikleri incelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Haziran 2007-Temmuz 2017 tarihleri arasında Genel Cerrahi kliniğinde meme kanseri ön tanısı almış, biyopsi yapılmış veya opere edilmiş ve kliniğimizde meme karsinomu tanısı almış 16 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.

BULGULAR

Kliniğimizde meme karsinomu tanısı almış 16 erkek hastanın en genci 34 en yaşlısı 85 yaşında olup ortalama yaş 63,5 olarak bulundu. 11 olguda tümörün lokalizasyonu belirtilmiş olup bunların 7'si areola altında veya santralde(%63), 3'ü üst dış kadranda(%27) yerleşmişti.1 olguda bilateral meme karsinomu saptandı. Tümörün en büyük çapı olguların %80'inde 2 cm'nin üzerinde olup 4,5 cm ve 1,5 cm arasında değişmekte, ortalama 3,1 cm idi. Olguların tümü İnvaziv karsinom, NST morfolojisinde izlendi. 11 olgu histolojik grade II(%68,7), 4 olgu grade III(%25), 1 olgu ise grade I(%6,3) idi. Eksizyonel biyopsi/mastektomi yapılan 12 olgunun 6'sında deride(%50), 2'sinde(%16) meme başında invazyon görüldü. Aksiller diseksiyon yapılan 8 olgunun 7'sinde(%87,5) lenf nodlarında metastaz saptandı. 16 olgunun 10'unda tümörde lenfovasküler invazyon(%62,5), 5'inde perinöral invazyon(%31,2) saptandı. 12 olguda tümörde immünohistokimyasal yöntemle ER, PR ve HER2 çalışılmış olup 10 olguda ER ve PR(%83,3), 3 olguda HER2(%25) pozitifliği saptandı.

SONUÇ

Erkek meme karsinomları nadir görülmekte olup tüm meme karsinomlarının %1'den azını, erkeklerdeki tüm malignitelerin ise %1'ini oluşturur. Erkeklerde meme kanseri kadın meme karsinomlarına göre daha ileri yaş grubunda görülür. Erkek meme karsinomlarının çoğu invaziv karsinom, NST morfolojisinde olup müsinöz, tübüler, papiller ve apokrin karsinom gibi diğer meme karsinom tipleri de erkeklerde görülebilir. Bizim olgularımızın hepsi invaziv karsinom, NST morfolojisinde idi. Histolojik gradeleme kadın meme karsinomlarındaki ile aynı olup tümörlerin %80'i grade 2-3'tür.Erkek meme karsinomlarının >%90'ı östrojen, %80'i progesteron eksprese ederler. Bizim olgularımızın %83,3'ünde östrojen ve progesteron ekspresyonu saptandı.

Anahtar Kelimeler : Erkek meme karsinomu