Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS366 - GÖZ KAPAĞINDA ANJİOLİPOM
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Fahriye Kılınç1, Özge Aydın1, Sıddıka Fındık1, Pembe Oltulu1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Giriş

Anjiolipomlar kapsüllü subkutan nodüllerdir. Bütün lipomların % 6-17’sini oluşturur. Histopatolojik olarak matür adipoz doku, dallara ayrılan kılcal damarlar ve perisitler bulunan kalın duvarlı damarlar içermektedir. Sıklıkla gövde, ekstremiteler ve özellikle ön kolda hassas kitle şeklinde ortaya çıkar. Baş boyun bölgesinde az görülür. Literatür taramamızda orbita yerleşimli birkaç olgu ile göz kapağı yerleşimli birkaç olgu tespit etmekteyiz. Bu bildiride, genellikle ekstremite ve gövdelerde gördüğümüz anjiolipomu nadir bir yerleşim yeri olarak göz kapağı bölgesinde görmemiz nedeniyle sunmayı amaçladık.

Olgu

Sol üst göz kapağında kitle şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz kliniğine başvuran 79 yaşında kadın hastanın eksizyon materyali 0,7x0,6x0,5 cm ölçülerinde kahverenkli yer yer kirli sarı renkli yuvarlakça orta sertlikte dokuydu. Kesit yüzeyi açık kahverenkli non-homojen solid görünümdeydi. Mikroskopik olarak matür adipoz doku ve vasküler doku proliferasyonu içeren kapsüllü nodüler lezyon izlendi. Bazı vasküler yapıların lümeninde fibrin trombüsleri görüldü. İmmünohistokimyasal çalışmada Ki-67 proliferasyon indeksi %1 in altındaydı. Histopatolojik bulgularla anjiolipom tanısı kondu. Olgumuzda cerrahi olarak tam eksizyon yapılmıştı.

Sonuç

Çeşitli serilerde göz kapağı tümörlerinin büyük çoğunluğunun benign olduğu bildirilmektedir. Bunların büyük oranını epidermoid kistler, nevüsler, papillomlar, nörofibromlar ve seboreik keratozlar oluşturmaktadır. Anjiolipomla çok nadir karşılaşılmaktadır. Anjiolipomlar lipom varyantlarından biridir, belirgin vasküler elemanlar içermesiyle diğer lipomlardan ayrılır, bazı otörler bunların hemanjiom olarak sınıflandırılmasının daha uygun olduğu görüşündedirler. Yağ doku komponentinin tümör kitlesinin en azından %50’sini oluşturması gerektiğini bildirenler vardır. Damarların bazıları fibrin trombüsleri içerebilir, vaskülarite tümör lobüllerinin periferinde en yoğun olma eğilimindedir, tümörde çok sayıda mast hücreleri bulunabilir. Ayırıcı tanısında involüsyona uğrayan jüvenil hemanjiom, kan damarları belirgin konvansiyonel lipom, yağ dokunun içine ilerlediği hemanjiom, lenfanjiom ve yağ dokuyla yakın ilişkili Kaposi sarkomu düşünülmelidir. Anjiolipomlar benigndir, cerrahi eksizyonla tedavi edilir. Nüks eğilimi yoktur, malign transformasyon görülmez. Sonuç olarak; göz kapağında kitle şikayetiyle gelen hastalarda çok nadir bir lokalizasyon olsa da ayırıcı tanıda akla gelmesi açısından anjiolipom olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Anjiolipom, göz kapağı, olgu sunumu