Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS449(24) - Meme yerleşimli schwannom
Meme Patolojisi
Sümeyye Ekmekci 1, Ülkü Küçük 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
  GİRİŞ

Schwannomlar, yavaş büyüyen, periferik sinir kökenli benign tümördür. Tümör periferik sinirin bulunduğu herhangi bir yerde gelişebilmekle birlikte meme dokusunda çok nadir olarak bildirilmiştir. Burada nadir yerleşim yeri ve ayırıcı tanısı nedeniyle meme yerleşimli schwannom olgusu sunulmaktadır.

OLGU

32 yaşında erkek hasta sağ memede kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Görüntüleme işlemleri sonrası lezyon total olarak eksize edildi. Makroskopik olarak üzerinde deri elipsi izlenen, 3x2,5x2 cm boyutlardaki materyalin kesit yüzünde solid, gri beyaz renkli, düzgün sınırlı, yer yer kanama alanları içeren tümör izlendi. Histopatolojik incelemede subkutanöz yerleşimli, kapsüllü, sellüler (Antoni A) ve hiposellüler (Antoni B) alanlar içeren dalgalı nükleuslu, iğsi hücrelerden oluşan tümör izlendi. Tümörde hücresel atipi, atipik mitoz, nekroz görülmedi. İmmünohistokimyasal olarak tümör hücreleri S-100 pozitif olup aktin, desmin, CD34 negatifti. Ki67 proliferasyon indeksi %1’den azdı. Bu bulgular ile olgu schwannom olarak rapor edildi.

SONUÇ

Schwannomlarda tipik yerleşim yeri baş/boyun bölgesi ve ekstremitelerdir. Meme yerleşimi oldukça nadirdir. Klinik ve radyolojik olarak sıklıkla fibroadenom, papillom, medüller karsinoma ile karıştırılabilen tümörün histopatolojik ayırıcı tanısında ise miyofibroblastom, fibromatozis, nörofibrom gibi meme yerleşimli iğsi hücreli lezyonlar yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler : meme, schwannom, iğsi hücreli tümör