Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS348(37) - Kompleks Papiller Hiperplazili Endometrial Polip
Jinekopatoloji
Oğuzhan Okcu 1, Ceren Boyacı 2
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji
2 Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji
  GİRİŞ

Endometrial polipler, karşılanmamış hiperöstrojenizme sekonder gelişen endometriumun gland ve stromasının lokalize proliferasyonlarıdır. Anormal uterin kanama şikayeti ile endometrial biyopsi yapılan olguların %2-23 kadarında saptanmaktadır. Mikroskopik olarak; irregüler dilate glandlar, fibröz stroma ve kalın duvarlı kan damarlarından oluşan benign proliferasyonlar olmalarına karşın hiperplazi, endometrioid karsinom ve seröz karsinom dahil malign ve premalign odaklar da içerebilirler.

OLGU

Vajinal kanama nedeniyle jinekoloji polikliniğine başvuran 54 yaşında kadın hastanın ultrasonografisinde uterus normal boyutlarda, endometrium 6.4 mm kalınlıkta ve kistik yapıda saptanmıştır. Histerektomi materyalinde endometrial kavite içerisinde 6 mm boyutta polipoid lezyon izlenmiş olup makroskopik olarak uterus ve adnekslerde başka özellik saptanmamıştır. Mikroskopik incelemede polipoid lezyonun kesitlerinde kompleks papiller yapılardan oluşan hiperplazi alanları izlenmiştir. Papiller yapıları döşeyen epitelde belirgin atipi izlenmemiştir. İmmunohistokimyasal çalışmada papiller hiperplazi alanlarında p16 ve p53 negatif olup Ki-67 proliferasyon indeksi %3-4’tür. Olgu morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular eşliğinde kompleks papiller hiperplazi alanları içeren endometrial polip olarak raporlanmıştır.

SONUÇ

Endometrial polipte kompleks papiller hiperplazi varlığında seröz karsinom ayrıcı tanıda dikkate alınmalıdır. Seröz karsinomlarda izlenen belirgin atipinin ve kuvvetli p16 ile p53 pozitifliğinin olmaması ve düşük Ki-67 proliferasyon indeksi kompleks papiller hiperplazi lehinedir
Anahtar Kelimeler : Endometrium, Endometrial polip, Papiller hiperplazi