Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS439(52) - Adenomyoepitelyoma ve adenomyoepitelyoma ile ilişkili malignite gelişimi
Meme Patolojisi
Taha Cumhan Şavlı 1, Canan Kelten Talu 1, Didem Can Trabulus 1, Umar Gürsu 1, Tuğçe Bölme Şavlı 2
1 S.b.ü İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2 S.b.ü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş

Bu bildiride, lokal rekürrens gösteren sıradan bir adenomyoepitelyoma olgusu (Olgu 1) ile adenomyoepitelyoma zemininde gelişmiş 2 ayrı malignite tanılı olguyu, düşük dereceli mukoepidermoid karsinom (Olgu 2) ve malign adenomiyoepitelyoma (Olgu 3) olmak üzere retrospektif olarak değerlendirdik.

Olgular

Olgu 1: 2,5 cm çapında olan tümör, iyi sınırlı, tübüler büyüme paterni gösteren, hem epitel hem de miyoepitelyal hücre proliferasyonundan oluşmaktaydı. Olgu, 9 yıl önce başka bir hastanede adenomyoepitelyoma tanısı almıştı. Aynı bölgede rekürrens gösteren yeni lezyonda, nekroz, mitoz ve sitonükleer atipi saptanmadı.

Olgu 2: Tümör, 2,2 cm çapında olup lobüle sınırlıydı. Mikroskobik olarak, bu lobüllerin bazıları, papiller büyüme paternine sahip adenomiyoepitelyoma görünümünü korurken, geri kalanı, farklı tipte epitelyal hücrelerin solid-kribriform proliferasyonunu içermekteydi. Bu hücreler, orta dereceli sitonükleer özelliklere sahip epidermoid tip hücreler ile az sayıda müsinöz hücrelerden oluşmaktaydı. Ki-67 proliferasyon indeksi % 10-15’ idi.

Olgu 3: Tümör, 10 cm çapında, ekspansil sınırlara sahip, geniş kistik ve hemorajik alanlar içermekteydi. Mikroskobik olarak çeşitli büyüme paternleri ve epitelyal hücre tipleri izlendi. Bazı alanlar şeffaf / eozinofilik sitoplazmalı poligonal hücrelerin solid proliferasyonundan oluşurken, diğer alanlar kribriform proliferasyon veya plazmositoid tip hücrelerin dahil olduğu miksoid matriks içindeki düzensiz yuvalardan oluşmaktaydı. Fokal alanlarda osteoid/osteokondroid oluşumlar mevcuttu. Tümör içinde yaygın nekroz ve 12 mitoz / 10BBA tespit edildi. Tümör çevresinde fokal alanlarda papiller tipte benign adenomiyoepitelyoma odakları saptandı. Eşlik eden in situ / invaziv karsinom odağı izlenmedi. Ki-67proliferasyonindeksi % 35’ idi.

Son 2 malign olguda, aksiller lenf nodu veya uzak organ metastazı saptanmadı.

Sonuç

Nadir görülen kendi serimize ait olguları sunmayı amaçladık. Literatürde, adenomyoepitelyoma zemininde veya beraberinde gelişmiş olgu bazında çeşitli maligniteler bildirilmiştir. Bu olgular, prognoz ve klinik tedavi süreci ile ilgili bilgi ve deneyimlerin sınırlı olduğu bir alanı oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler : primer meme karsinomu, malign adenomyoepitelyoma, adenomyoepitelyoma