Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS179(53) - Midede polip olarak presente olan mikst asiner endokrin karsinoma
Gastrointestinal Patoloji
Taha Cumhan Şavlı 1, Nevra Dursun 1, Tuğçe Bölme Şavlı 2
1 S.b.ü İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2 S.b.ü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş

Pankreatik neoplazmlar heterotopik pankreatik dokusunun bulunduğu herhangi bir bölgede ortaya çıkabilse de, ekstrapankreatik pankreas tipi neoplazmların insidansı çok düşüktür. Mikst asiner endokrin karsinom (MAEK) pankreasta nadir görülen bir klinik tablodur. İngilizce literatürde bildirilen 30 civarında pankreas kökenli MAEK vakası bulunmaktadır.

Olgu

Hastamız, epigastrik ağrı ile başka bir kliniğe başvuran 58 yaşında kadındır. Endoskopik incelemede mide korpus bölgesinde yer alan 5x4,5x3,7 cm ölçülerinde bir polip saptanmıştır. Polipektomi başarıyla yapılmıştır. Mikroskobik incelemede pankreasın mikst asiner endokrin tümörünün morfolojik özelliklerine sahip malign bir neoplazi izlendi. İmmünohistokimyasal çalışmada, tripsin, kromogranin A ve sinaptofisin ile yaygın ve güçlü pozitiflik saptandı. Sonuçlar ekzokrin ve endokrin diferansiyasyon ile uyumluydu. Tanımızın ardından PET-BT taraması yapıldı buna göre primer pankreatik tümörün klinik veya radyolojik kanıtı yoktu. Ayrıca metastatik lenf nodları veya uzak metastaz da saptanmadı.

Sonuç

Midede heterotopik pankreas dokusu, başka bir dokuya ait heterotopi ile karşılaştırıldığında göreceli olarak daha yaygındır. Pankreasın mikst tümörleri oldukça nadirdir. Bu tümörlerin hem klinik özellikleri hem de patogenezi tam olarak belli değildir. Olgumuz midedeki heterotopik pankreas dokusundan köken almakta olup literatürde tarif edilen ilk vakadır.

Dikkatli incelenmezse, asiner veya endokrin bileşenlerden biri gözden kaçabilir ve bu nedenle de yanlış tanı konulabilir. Vakamızın nadir bir vaka olması ve kolayca gözden kaçabilmesi nedeniyle vakamızı sunmaya değer bulduk.
Anahtar Kelimeler : Mide, mide polibi, heterotopik pankreas, mikst asiner endokrin karsinom