Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS209(62) - Herni kesesinde insidental görülen malign tümör infiltrasyonu: 5 olgu sunumu
Gastrointestinal Patoloji
Sevda Akyol 1, Nesrin Uğraş 1, Ömer Yerci 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıbbi Patoloji
  Giriş: Herni keseleri günlük pratikte rutin olarak karşılaşılan spesmenlerdir. Benign olarak düşünülen bu spesmenlerde bazen beklenmedik bulgularla karşılaşılabilir. Cerrahi olarak eksize edilen keselerin %0.5’ inden azında malign tümör infiltrasyonu görülebilmektedir.

Olgular: Hastanemize 2009-2018 yılları arasında herniyorafi nedeniyle toplamda 790 hasta başvurmuştur. Bu hastaların 5' inde insidental olarak karsinoma infiltrasyonuna rastlanmıştır. Hastaların yaşları 65-86 arasında değişmekte olup 1’ i erkek, 4’ ü kadındır. Hastaların 3’ ünün özgeçmişinde daha önceden var olan kanser öyküsü bulunmamaktadır. Kanser öyküsü olan hastalara herni operasyonu yanı sıra, birine pankreas kanseri nedeniyle metastazektomi uygulanırken, diğerine ise safra kesesinden kaynaklanan karaciğere metastaz yapan kitle eksizyonu yapılmıştır. Gönderilen herni materyalleri makroskopik olarak incelendiğinde, birinde gri beyaz renkli nodüler yapılar, bir diğerinde lenf nodülü olarak tanımlanan nodüler yapı dikkati çekmekte olup diğer keseler düzgün görünümde izlenmiştir. Histopatolojik inceleme sonucu; üç olgu adenokarsinoma, bir olgu taşlı yüzük hücreli karsinoma, bir olgu ise karsinoma infiltrasyonu olarak raporlanmıştır.

Sonuç: Gastrointestinal sistem maligniteleri, özellikle kolonik adenokarsinomlar, herni keselerinde tanımlanan kanser olgularının büyük çoğunluğunu oluşturur. Bununla birlikte, herni kesesinde yerleşimli, melanoma, non Hodgkin lenfoma, liposarkoma, nöroendokrin karsinoma gibi birçok farklı tümör raporlanmıştır. Sonuç olarak, herni keseleri periton biyopsi spesmeni olarak dikkatlice incelenmeli ve makroskopik olarak herhangi bir değişiklik görülmese de mutlaka rutin olarak histolojik incelemesi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler : herni kesesi, malign tümör infiltrasyonu, insidental