Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS051(65) - Oral Fibrolipom : Olgu Sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Eda Hilal Köse 1, Selma Erdoğan Düzcü 1, Hesna Müzeyyen Astarcı 1, Çetin Boran 1
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad
  Giriş

Fibrolipoma yağ dokusu içerisinde kollajenöz fibröz septalarla karakterli lipomun benign bir varyantıdır. Histopatolojik özellikler göz önüne alındığında lipomlar klasik ve varyant form lipomlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Lipomlar vücutta tüm lokalizasyonlarda bulunmalarına rağmen oral ve orofaringeal bölgede nispeten nadirdir. Lipomun nadir görülen bu varyantı ise sıklıkla bukkal mukozada yer almaktadır. Genellikle subkutanöz dokulardan gelişmektedir fakat daha derin dokulardan da köken alabilir. Olgunadir görülen bir lipom varyantı olması nedeniyle ve yerleşimi vurgulanarak literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır.

Olgu

Yaklaşık 1 yıldır ağız içerisinde ağrısız şişlik şikayeti ile başvuran 82 yaşında kadın hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ bukkal mukozada düzgün yüzeyli, polipoid lezyon izlendi. Palpasyonla kitle mobil, yumuşak ve elastik kıvamdaydı. Cerrahi olarak eksize edilen kitlenin patolojik incelemesinde mukozanın hemen altında düzgün sınırlı 1,5x1,2x1,2 cm boyutunda sarı-kirli beyaz renkte ince zarımsı bir kapsülü bulunan lezyon tespit edildi. Kitlenin mikroskobik incelemesinde çok katlı yassı epitel ile döşeli polipoid doku parçasında epitel atında ince fibröz bir kapsül ile çevrili matür yağ dokusunun kollajenöz fibröz septalarla lobüllere ayrılması ile karakterli lezyon izlendi. Histopatolojik inceleme sonucu lezyon fibrolipoma olarak rapor edildi.

Sonuç

Lipomun nadir görülen bir varyantı olan fibrolipom benign bir lipom olmakla birlikte oral kavite içerisinde gelişen polipoid lezyonlarda ayırıcı tanıda yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler : Fibrolipom, lipom, Bukkal mukoza