Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS580(67) - Üreter skuamöz hücreli karsinom ve böbrek papiller renal hücreli karsinom; mikst tümör, olgu sunumu
Üropatoloji
Özgür Külahcı 1, Gülay Turan 2
1 Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
  GİRİŞ

Birden çok tümöre sahip hastalar klinik ve patolojik incelemelerde zaman zaman karşımıza çıkabilmektedir. Eş zamanlı üreterde skuamöz hücreli karsinom, böbrekte papiller tip 1 renal hücreli karsinom tanısı alan nadir olgumuzu klinik ve histopatolojik özellikleri ile gözden geçirmek istedik.

OLGU

64 yaşında hematüri şikayeti ile üroloji polikliğine başvuran erkek hastanın batın BT' sinde sağ üreter trasesine uyan pelvik girim sağ yarısında 9x7 cm boyuta ulaşan santrali kistik nekrotik özellikte kitle görülmesi üzerine nefroüreterektomi planlanarak opere edilmiş. Makroskopik incelemede üreter pelvis bileşkesinde 9x7x3 cm ölçülerinde gri beyaz renkli ve böbrek dış yüzeyde bu tümöre 1,5 cm uzaklıkta 2x1,5x1,5 cm ölçülerinde turuncu renkli tümöral yapı görüldü. Mikroskopik incelemede üreter pelvis bileşkesinde pleomorfik nükleuslu, nükleolusları belirgin, pembe yer yer keratinize sitoplazmalı solid yapılar oluşturan immünhistokimyasal olarak P40,P63, pansitokeratin ile pozitif, RCC, CD10 ile negatif boyanan tümöral lezyon izlendi. Böbrekte mevcut tümör ise köpüksü histiosiler ve nötrofillerin eşlik ettiği küçük papiller yapılar oluşturan, immünhistokimyasal olarak Vimentin, RCC, Sitokeratin 7, CD10, EMA, Amacr ile pozitif boyanan tümöral hücrelerden oluşmaktaydı. Olgu üreter skuamöz hücreli karsinom ve böbrek Papiller tip 1 renal hücreli karsinom olarak raporlandı.

SONUÇ

Renal pelvis ve üreterin skuamöz hücreli karsinomu üretalyal karsinomdan sonra ikinci sıklıkta görülen tümördür. Sıklıkla renal taşlar ve piyelonefrit ile birliktedir. Makroskopik olarak tümörler sıklıkla büyük nekrotik ve ülseredir. Büyük bir kısmı yüksek derecelidir ve renal parankim, retroperitoneal yumşak doku invazyonu sıktır. Prognozu kötüdür. Papiller RCC böbrek kanserlerinin ikinci en yaygın alt grubudur. Tip 1 papiller RCC sıklıkla böbrekte lokalizedir ve daha iyi prognozludur. Konvansiyonel RCC ye göre multisentrik ve bilateral olma ihtimali yüksektir. Literatürde iki tümörün birlikte olduğu sunumuna rastlanılmamış olup üreter skuamöz hücreli karsinom ve böbrek tip 1 renal hücreli karsinom olgumuzu sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler : Üreter, böbrek, mikst tümör