Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS322(89) - Fallop tüpünde insidental saptanan leiomyom, nadir görülen bir olgu
Jinekopatoloji
Mürüvvet Akçay Çelik 1, Havva Erdem 1, Büşra Erşan Erdem 1
1 Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  Giriş: Leiomyomlar benign düz kas tümörü olup, genellikle uterusda yerleşim gösterirler, vajina ve over gibi diğer lokalizasyonlarda da bulunabilirler. Fallop tüplerinde de nadiren bulunabilirler. Fallop tüpünde leiomyom genelde asemptomatik olduğundan otopside insidental olarak yada başka nedenli cerrahi girişimlerde tespit edilir. Bu leiomyomlar; tek, küçük ve asimetrik olmaya meyillidir.

Olgu: 47 yaşında kadın, menoraji nedeniyle hastanemize başvurdu.Hastada batında herhangi bir ağrı şikayeti bildirilmedi.Ultrasonografi ve daha sonra yapılan Manyetik rezonans görüntülemede sağ tuba uterinada kitle imajı tespit edildi. Hastaya tubal kitle nedeniyle total abdominal histerektomi+bilateral salpingoooferektomi yapıldı. Makroskopide uterusda ön ve yanda intramural yerleşimli 1.5-0.1cm çaplarda toplam 3 adet leiomyom tespit edildi, sağ tuba uterinada; 94 gr ağırlığında 6x5x4.5cm boyutlarında, bir tarafında fimbrial uç bulunan, kahverenkli, yuvarlak, düzgün yüzeyli, kesit yüzü krem renkli olan kitlesel oluşum izlendi.Sağ tubal kitle mikroskopik incelemesinde; birbiriyle çaprazlaşan,demetler oluşturan düz kas liflerinden oluşan benign neoplazm görüldü.İmmünohistokimyasal çalışmada Desmin (+), düz kas aktini (+) sonuç verdi ve bu bulgular eşliğinde sağ tubal kitle; leiomyom tanısı aldı.

Sonuç: Fallop tüplerinde leiomyomlar nadiren izlenir, genelde otopsi yada başka nedenli cerrahi girişimlerde tespit edilirler.Bu tümörler; tek, küçük boyutlu ve unilateraldirler.Adneksial kitlelerde, over tümörü düşünülen vakalarda ayırıcı tanıda akla gelmelidir.Fallop tüpünde büyük boyuta ulaştığında kitle etkisi ile mesane, üreterler veya sindirimle ilgili semptomlara neden olabilir.Transvajinal USG Dopler, CT, MRI tanısında her ne kadar faydalı olsada asıl tanı histopatolojik değerlendirme ile yapılır. Fallop tüpünde leiomyom nadiren görülebildiğinden, olgu sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Leiomyom, tubal kitle