Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS626(95) - Prostatın Küçük Hücreli Karsinomu; Olgu Sunumu
Üropatoloji
Seçil Hasdemir 1, Sevda Akyol 1, Berna Aytaç Vuruşkan 1, Hakan Vuruşkan 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
  Giriş: Prostatın küçük hücreli karsinomu (PKHK), tüm prostat kanserlerinin %0,2’sini oluşturan agresif bir tümördür. İlk olarak 1977 yılında Wenk ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Nöroendokrin diferansiasyon sergileyen yüksek grade’li bu tümörler, prostat adenokarsinomlarının aksine erken dönemde sistemik yayılım yapma eğilimindedir. PKHK’u pür küçük hücreli karsinom olarak veya prostat adenokarsinom ile küçük hücreli karsinom birlikteliği şeklinde görülebilir. Burada 72 yaşında prostatın küçük hücreli karsinomu olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu: Dizüri nedeniyle polikliğine başvuran hastada fizik muayene bulgularına ek olarak PSA yüksekliği saptanması üzerine yapılan iğne biyopside, tüm kadranlarda infiltrasyon göstermiş, solid tabakalar oluşturan, hiperkromatik nükleuslu, nükleus sitoplazma oranı artmış, dar eozinofilik sitoplazmalı, ezilme artefaktı gösteren pleomorfik tümör hücreleri izlendi. Yapılan immünohistokimyasal incelemede Sinaptofizin, Kromogranin A ve CD56 ile yaygın pozitiflik saptanırken; PSA, PanCK ve HMWCK ile boyanma olmadı. Ki-67 proliferatif indeksi yüksek saptandı. Bilinen başka bir primeri olmayan olguya, bu bulgular eşliğinde küçük hücreli karsinoma tanısı verildi. Çekilen pelvik MR görüntülemede lokal ileri evre prostat karsinomu olarak değerlendirilen hastaya radyoterapi verilmesi planlandı. Takiplerinde idrar retansiyonu gelişen hastaya palyatif TUR yapıldı. TUR materyalinde de benzer histomorfolojik ve immunohistokimyasal özellikte tümör hücreleri görüldü. Hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir.

Tartışma: Prostatın küçük hücreli karsinomu, ekstrapulmoner küçük hücreli karsinomların %10’unu oluştururken, tüm prostat karsinomlarının %0,2’sini oluşturmaktadır. Prostatın primer küçük hücreli karsinomu nadir olduğundan, mesane gibi başka alanlardan lokal invazyonu veya metastazın dışlanması gerekmektedir. Bu tümörler adenokarsinomların aksine hormonal tedaviye yanıtsız ancak kemoterapi ve radyoterapiye duyarlıdırlar. Tedavi uygulanan olgularda 2 yıllık sağkalım %20’lerde iken tedavi almayan olgularda yaşam süresi son derece kısadır.
Anahtar Kelimeler : Prostat, Küçük Hücreli Karsinom