Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS455(99) - PASH odakları içeren invaziv meme karsinomlarında tümöral ve non-tümöral alanların histopatolojik özellikleri
Meme Patolojisi
Esra Canan Kelten Talu 1, Gamze Usul 1, Buket Bambul Sığırcı 1, Sevim Baykal Koca 1
1 Sağlık Bakanlığı Üniversitesi İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Amaç

PASH (psödoanjiomatöz stromal hiperplazi) alanları içeren primer invaziv meme karsinomu olgularında, tümöral ve non-tümöral alanların histopatolojik özelliklerini tanımlamak.

Gereç ve Yöntem

Ardışık 200 olguyu içeren invaziv meme karsinomu cerrahi eksizyon materyaline ait H&E boyalı kesitler retrospektif olarak yeniden gözden geçirildi. İnvaziv tümöre ait özellikler yanı sıra tümör dışı alanlarda PASH odakları varlığı ve eşlik eden diğer bulgular not edildi.

Bulgular

İnvaziv tümör içinde PASH odakları 200 olgudan 22 tanesinde (% 11) izlendi. Bu 22 olgunun, 1’i invaziv tübüler karsinom (%5 ), 2’si invaziv lobüler karsinom, klasik tip (%9 ), 2’si mikst tip invaziv meme karsinomu (mikropapiller + duktal) (%9 ), 17’si invaziv duktal karsinom, NOS (%77 ) histolojik tipinde idi. Bu olgularda PASH alanlarının invaziv tümör içindeki yaygınlığı; 4 olguda tümör alanının %50’si, 11 olguda %10-50’si, 7 olguda %10 ve altında idi. İnvaziv tümörün moleküler alt tiplere göre dağılımı; ER+/HER2-: 13(%59 ), ER+/HER2+: 5(%22 ), ER-/HER2+: 0 (% 0), ER-/HER2-: 1(%5 )

Bu 22 olguya ait nontümöral alanlarda; PASH odakları 4 olguda (%18), atipili kolumnar hücreli değişiklikler 2 olguda (%9), atipisiz kolumnar hücreli değişiklikler 7 olguda (%31) saptandı. Sentinel/Aksiler lenf nodu değerlendirilebilen 20 olgudan 11’inde metastaz mevcuttu (%55). Aksiller lenf nodu durumu; pN1: 6 olgu > pN2: 3 olgu > pN3: 1 olgu olarak saptandı.

Sonuç

Meme cerrahi eksizyon materyallerinde, invaziv meme karsinomuna eşlik eden PASH alanları %11 oranında saptandı. Bu olgularda tümör daha çok luminal moleküler alt tipinde (%95) idi ve non-tümöral alanlarda %18 oranında PASH, %40 oranında ise kolumnar hücreli değişiklikler eşlik etmekte idi.
Anahtar Kelimeler : psödoanjiomatöz stromal hiperplazi,PASH