Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS021(111 - Parotis Bezi Yerleşimli Onkositoma: Olgu Sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Selma Erdoğan Düzcü 1, Gülşah Ünsal 1, Hesna Müzeyyen Astarcı 1, Çetin Boran 1, Fahri Yılmaz 2
1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad
2 Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş:

Onkositoma (oksifilik adenoma) nadir bir benign epitelyal tükrük bezi tümörüdür. Granüler eozinofilik görünümde ve mitokondriden zengin hücrelerden oluşur. Benign tükrük bezi neoplazilerinin %1’inden azını oluşturur ve yaklaşık %85-90 oranında parotis bezinde yerleşir. Parotis bezi onkositomu kadın cinsiyette hafif baskın olmakla birlikte genellikle altı ile sekizinci dekatta görülmektedir. Klinik olarak yavaş büyüyen, ağrısız, mobil kitle olarak ortaya çıkmaktadır .

Bu olguda parotis bezinde görülen onkositoma vakasının klinik ve morfolojik özellikleri değerlendirilmiştir.

Olgu Sunumu:

84 yaşında kadın hasta yaklaşık 1,5 yıldır sol boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayetiyle Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları polikliniğine başvurdu. Fizik muayenede sol parotis yüzeyel lobunda yaklaşık 1-2 cm boyutunda kitlesel lezyon izlenmekle birlikte burun, kulak zarları ve nazofarenks doğal bulunmuştu. Yapılan ultrasonogrofik incelemede sol parotis kuyruk kesiminde 9 x 14 mm boyutunda hipoekoik, yer yer düzensiz konturlu, lenfadenopati-solid kitle ayrımı yapılamayan lezyon izlendi. Patoloji bölümüne gönderilen en büyüğü 1 cm, en küçüğü 0.2 cm uzunluğundaki üç adet trucut biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde trabeküler ve asiner yapılar oluşturan, geniş granüler eozinofilik sitoplazmalı, oval yuvarlak nükleuslu hücrelerden oluşan tümör izlendi. Tümörde nekroz ve mitoz görülmedi. Biyopsi sonucu oksifilik adenom (onkositom) olarak raporlandı.

Sonuç:

Onkositoma tükrük bezinde nadir görülen bir tümör olmakla birlikte boyunda tek taraflı ağrı ve şişlik ile kliniğe başvuran ileri yaş hasta grubunda major tükrük bezi kaynaklı kitlelerin ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Onkositoma, oksifilik adenom, parotis, tükrük bezi tümörü