Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS072(119 - Polipoid Melanom: Nadir Bir Olgu
Dermatopatoloji
Mehtap Eroğlu 1
1 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ: Pedinküllü melanom olarak da adlandırılan Polipoid Melanom, 1958 yılında ilk kez tariflenmiş olup nadir rastlanan bir malign melanom varyantıdır. Polipoid Melanom, çoğunlukla yaşlı hastalarda ve sırtta yerleşim göstermekte olup, makroskopik olarak alttaki cilde dar bir sap ile tutunur ve egzofitik büyüme paterni gösterir.

OLGU: 89 yaşında, erkek hasta, sırtında, büyümesi yaklaşık son 3 ayda hızla artan kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Dermatolojik muayenede uzun ekseni yaklaşık 7,5 cm olan, deriye dar bir sapla tutunan, polipoid yapıda, ülsere kitle gözlendi. Kitle eksize edilerek patoloji bölümüne gönderildi.

Makroskopi: 2,5x2 cm ölçüsünde deri(sap) üzerinde yükselen, en yakın cerrahi sınıra 0,2 cm mesafede, 7x5,5x2,6 cm ölçülerde, yer yer sarı- kahverenkte, nodüler görünümde, elastik kıvamda, ülsere lezyon izlendi. Kesit yüzü kahve-sarı renkteydi. Cerrahi sınırlar gözetilerek takibe alındı.

Mikroskopi: Deri derialtı dokusuna ait HE boyalı kesitlerde epidermis tamamen ülsere görünümde izlendi. Papiller dermisten başlayıp, derin dermise uzanım gösteren, değişik boyutlarda yer yer birbirleri ile birleşen, ortasında nekroz bulunan, adalar halinde dizilim gösteren tümöral oluşum izlendi. Tümör; iri oval-yuvarlak nüveli, eozinofilik sitoplazmalı, belirgin nükleollü, çoğunlukla iğsi/fusiform hücrelerden oluşmaktaydı. Bazı alanlarda melanin pigmenti görüldü. İmmünohistokimyasal incelemede; tümör hücreleri HMB45, S100, Vimentin, MelanA ile pozitif boyandı. Bu histomorfolojik, immünohistokimyasal bulgular eşliğinde olguya ‘Polipoid Melanom‘ tanısı verildi. Tümörün Clark düzeyi IV, Mitotik oranı: 8-9/ 10 BBA olup lenfovasküler invazyon izlendi.

SONUÇ: Polipoid Melanom, malign melanomun nadir bir varyantı olmakla beraber, makroskopik görünümü tanı konma aşamasında önem arzetmektedir. Polipoid gelişimin prognozu olumsuz yönde etkilediğini ileri sürenler olması nedeniyle bu hususta dikkat edilmeli ve 'Polipoid Melanom' varyantı akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Malign Melanom, Polipoid Varyant, Sırt