Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS426(120 - Lomber Spinal Kondrom: Olgu Sunumu
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Mehtap Eroğlu 1, Ebru Altındal Susem 2
1 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabili Dalı
2 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
  GİRİŞ: Kondrom; genellikle el ve ayakların tübüler kemiklerini tutan, omurga yerleşimi oldukça nadir görülen, benign kıkırdaktan gelişen bir tümördür.

OLGU: 41 yaşında, erkek hasta 1 yıldır varolan bel ağrısı şikayetinin son 1 aydır artması ve sağ ayakta belirgin güç kaybının olması üzerine hastanemiz beyin cerrahi polikliniğine başvurdu. Fizik muayenede ayak distalinde, sağda belirgin (%80 oranında) güç kaybı tespit edildi. L4-L5 seviyesinde hipoestezi saptandı. Yapılan MR incelemesi; L4-L5 seviyesinde vertikal çapı 29 mm olan dura içerisinde yerleşimli heterojen sinyal intensitesi mevcut olan kitle? olarak raporlandı. Bunun üzerine operasyona alınan ve kitlesi total olarak eksize edilen hastanın materyali patoloji bölümüne gönderildi.

Makroskopi: 3x1,5x1 cm ve 1x0,5x0,5 cm ölçüsünde bej renkte, hafif sert kıvamda, düzensiz görünümde 2 adet doku parçası izlendi. Tamamı takibe alındı.

Mikroskopi: HE boyalı kesitlerde yağlı doku ile çevrili, hyalin zeminde bazı alanlarında lobüller şeklinde dağılım gösteren, periferik kısımları merkezi kısımlarına nispeten daha hücresel olan, yer yer lakünler içerisinde yuvarlak, soluk eozinofilik sitoplazmalı, küçük, hücre merkezinde yerleşimli koyu nükleuslar içeren benign karakterde kondrositlerin seçildiği kartilajenöz oluşum izlendi. Seri kesitlerde atipi, nekroz, miksoid dejenerasyon izlenmedi. Bu histomorfolojik bulgularla olguya Lomber Spinal kondrom tanısı verildi.

SONUÇ: Bu nadir patolojide malign transformasyon riski olması nedeni ile tam bir preoperatif değerlendirme ve dikkatli bir histopatolojik inceleme gerekmektedir. Bu nedenle malignite kriteri olan yumuşak doku invazyonu, doku içerisinde sekestrize kemik varlığı, belirgin miksoid değişiklik, atipi, pleomorfizm, likefaksiyon nekrozu, kistik değişikliklerin varlığı yönünden dikkatli inceleme gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler : Kondrom, Spinal, Lomber