Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS194(133 - Dev intraabdominal schwannoma
Gastrointestinal Patoloji
Fatma Şenel 1, Arzu Taşdemir 1, Deniz Anlar 1, Hatice Karaman 1
1 Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş: Schwannoma ikinci en sık periferik sinir tümörüdür. En sık kranial ve periferik sinirlerde yerleşim gösterir. İntraabdominal schwannomlar nadirdir. Bu tümörler yavaş büyürler ve benign seyirlidir.

Olgu: 65 yaşındaki erkek hasta karın ağrısı ve şişkinlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın batın magnetik rezonans incelemesinde mide büyük kurvatur düzeyinden başlayan, sol böbrekte postero- inferiorda yer değiştirmeye neden olan kitle izlendi. Hasta opere edildi. 20x17x10 cm boyutunda dış yüzü düzgün kitlenin kesit yüzü yer yer kistik görünümde, bazı alanlarda da solid nodüler görünümdeydi. Histopatolojik incelemesinde ince fibröz kapsüllü tümör görüldü. Tümör hücreleri iğsi nükleuslu, sitoplazmik sınırları net seçilemeyen hücrelerdi ve yer yer palizatik dizilim göstermekteydi. İmmünohistokimyasal olarak S100 pozitif boyandı, CD117, CD34, Aktin ve Desmin negatif boyandı. Vaka bu bulgular ile schwannoma olarak raporlandı.

Sonuç: İntraabdominal schwannomalar nadir görülmekte olup yerleşim yeri bakımından ayırıcı tanıda GİST, leiomyom gibi tümörler de düşünülmelidir. Tedavisi cerrahi eksizyondur, uzun dönem yaşam beklentisi oldukça iyidir.
Anahtar Kelimeler : İntraabdominal, schwannoma