Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS480(137 - Müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom
Nefropatoloji
Sümeyye Nur Bayram 1, Zeliha Esin Çelik 1, Fatih Demir 1
1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı,konya
  Giriş: Müsinöz tübüler ve iğsi hücreli tümör; böbreğin düşük dereceli polimorfik epitelyal tümörüdür.2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında Böbrek hücreli tümörlerin nadir bir alt tipi olarak tanımlanmıştır. 17-82 yaşları arasında(ortalama 53 yaş) görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha sıktır. Genellikle asemptomatiktir, ultrasonda kitle olarak saptanır. Bazen yan ağrısı ve hematüri yapabilir. Makroskopik olarak iyi sınırlı, gri, ten rengi kitle şeklindedir. Mikroskopik olarak soluk musinöz stroma ile ayrılmış, sıkıca paketlenmiş, küçük, ince uzun tübüllerden oluşur. Literatürde bildirilen vakalar daha çok solid kitle şeklinde prezente olurken bizim olgumuz kistik kitle içerisinde gelişen solid komponent şeklinde karşımıza çıkmış ve bu yönüyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Olgu: 47 yaşında kadın hasta yan ağrısı şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Çekilen kontrastlı tüm abdomen MR raporu sol böbrek alt polde 74x63x62mm boyutlarında, ince duvarlı, içerisinde 14mm çapında IVKM sonrası kontrast tutan solid bileşeni bulunan kist (Bosniak tip 4 kist ) olarak yorumlanmış. Operasyonu hastanemizde yapılan hastanın gönderilen nefrektomi materyalinde makroskopik olarak alt polde 7x6x4 cm ölçülerinde iç yüzeyi düzgün, 3x1.6 cm ölçülerinde bir alanda kirli beyaz renkte solid komponent içeren kistik yapı dikkati çekti. Mikroskopik olarak tarif edilen kistin solid komponentinde pas alcian blue ile gösterilen müsinöz zemininde iğsi hücrelerin tübül ve kordonlarından oluşan tümoral kitle görüldü. Immunhistokimyasal olarak epitelyal hücreler pansitokeratin, CK19, AMACR ve EMA pozitif, CK7 ve RCC negatif idi. Bu haliyle olguya Müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom tanısı konuldu.

Sonuç: Müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom literatürde makroskopik olarak solid kitle şeklinde tanımlanmıştır. Bizim vakamız ile bu tümörün kistik görünümde de prezente olabileceği dikkatimizi çekmiştir.
Anahtar Kelimeler : Müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinom, kist, böbrek tümörü