Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS442(141 - CD10 pozitif memenin stromal sarkomu
Meme Patolojisi
Fatma Şenel 1, Arzu Taşdemir 1, Hatice Karaman 1
1 Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş: Memenin sarkomları nadir görülmekte olup tüm meme tümörleri içinde primer sarkomlar % 0.5-1 oranında görülür. Memede en sık görülen sarkom anjiyosarkomdur. Son zamanlarda CD10 pozitif meme sarkomları da tarif edilmektedir.

Olgu: 36 yaşındaki kadın hasta sağ memede ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde üst dış kadranda hareketli sert kitle palpe edildi. Hastanın magnetik rezonans incelemesinde pektoral kası invaze etmiş lobüle kontürlü kitle izlendi. Kitle eksize edildi. Makroskopik incelemesinde 7x6x5 cm boyutunda düzgün dış yüzeyli kitlenin kesit yüzü solid kanamalı, yer yer nekrotik görünümdeydi. Histopatopatolojik incelemede ekspansil büyüme paterni gösteren, yuvarlak, oval nükleuslu, sitoplazmik sınırları seçilemeyen hücrelerden oluşan selüler tümör izlendi. Arada mitotik figürler görüldü. Bazı alanlarda tümör hücreleri vasküler yapılar etrafında yoğunlaşmaktaydı. Tümör içi geniş nekroz ve kanama alanları görüldü. Tümörün periferinde meme duktusları izlendi.

İmmünohistokimyasal incelemede Vimentin ve CD10 yaygın pozitif boyandı. Ki67 proliferasyon indeksi % 80 civarındaydı. Tümör Aktin, S100, HMB45, CK5/6, CK7, CD45, ER, PR ve CD34 ile negatif boyandı. Vaka bu bulgular ile ‘Malign Mezenkimal Tümör / CD10 Pozitif Memenin Stromal Sarkomu’ olarak raporlandı.

Sonuç: Memenin stromal sarkomlarında tedavi kitlenin cerrahi eksizyonudur. High grade olmadıkça radyoterapi ve kemoterapiye gerek yoktur. Ayırıcı tanıda anjiyosarkom, malign melanom, lenfoma, leiomyosarkom, malign periferik sinir kılıfı tümörü gibi tümörler de akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler : Meme, stromal sarkom