Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS581(146 - Üreterin büyük nested varyant ürotelyal karsinomu: Nadir ve yeni bir antite
Üropatoloji
Bermal Hasbay 1, Nebil Bal 2, Ümit Gül 3
1 Başkent Üniveristesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Patoloji Ad
2 Özel Tuncer Patoloji
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Üroloji Ad
  Giriş

Büyük nested varyant ürotelyal karsinom yeni tanımlanmış ve ürotelyal karsinomun oldukça nadir bir varyantıdır. İnverted büyüme paterni gösteren, büyük nested arşitektüre sahip, düşük dereceli ürotelyal karsinom görünümündedir.

Olgu

64 yaşında erkek hasta, yaklaşık 1.5 yıldır idrardan kan gelmesi şikayeti olan hastaya dış merkezde prostat kaynaklı hematüri olduğu söylenmiş. Hastaya yapılan USG’de sağ böbrek parankim ve sinüs yapısı normal. Sol böbrekte orta derecede hidroüreteronefroz izlenmekte, sol üreterde pelvis girimli 11 mm’ye ulaşan çap artışı ve lümeninde hipoekoik solid alan izlenmeiştir. Olguda üreteroskopi esnasında sol orifisden 7-8 cm yukarıda lümeni tamamen obstrükte eden solid-papiller oluşum izlenmiş ve biyopsi yapılmıştır. Biyopside karsinoma insutu alanı yanı sıra inverted gelişim paterni gösteren tümör olabileceği bu nedenle klinik ve radyolojik olarak tarif edilen kitlenin çıkarılması önerildi. Operasyon materyalinde sol üreter de 3.2x1.2x0.8 cm boyutunda polipoid yapıda lezyon izlendi. Mikroskobisinde kas tabakayıda infiltre eden düşük grade’li, fibröz stromal doku ile ayrılmış, orta büyük boyutlu yuvarlak düzensiz hatlı adacıkların izlendiği tümöral oluşum saptandı.

Sonuç

Klasik nested varyant yanı sıra ürotelyal karsinomun oldukça nadir ve yeni tanımlanmış olan büyük nested varyantı genelde tanı sırasında muskularis propriaya invazedir. ÜK varyantları arasında özellikle Nested varyant en çok bilinmesi ve doğru tanı alması gereken antitedir. Özellikle küçük biyopsilerde düşük dereceli –zayıf nükleus özellikleri nedeniyle Vonn brunn adaları, sistitis glandülaris ve nefrojenik adenom gibi benign ürotelyal proliferasyonlara benzer morfolojide olup, sıkıntılı olabileceğinden akılda tutulması gereken bir varyantdır.
Anahtar Kelimeler : Üreter, Nested varyant, Ürotelyal karsinom