Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS043(178 - Yeni Nesil Dizileme Analizi Desteği ile Tanı Alan Ameloblastik Karsinoma, Olgu Sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Emre Barış 1, Sibel Elif Gültekin 1, Mehmet Barış Şimşek 2, Reinhardt Büttner 4, Ömer Günhan 3
1 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Patoloji Ad
2 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Ad
3 Tobb Etü Üniversitesi Patoloji Ad
4 Köln Üniversitesi Patoloji Ad
  GİRİŞ

Malign odontojenik tümörler çok ender görülen ve tüm ağız içi malignitelerin yaklaşık %1’lik bölümünü oluşturan tümörlerdir.. Ameloblastik karsinom, kötü prognozlu nadir görülen malign epitelyal odontojenik tümördür. Histopatolojik olarak genelde belirgin atipi gösteren ameloblastoma özellikleri taşır. Sitolojik atipinin belirgin olmadığı küçük biyopsi örneklerinde ameloblastoma ve skuamöz hücreli karsinoma ile ayrımının yapılması güçtür

OLGU

Altmış üç yaşında erkek hasta çene ucunda başlayan şişlik ve alt dudağında uyuşukluk şikayeti ile kliniğe başvurdu. Ortopantomograf ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde mandibula anterior bölgede gömülü kanin diş çevresinde yer alan, içerisinde diş opasitesinde sert doku alanları bulunduran yaklaşık 5,0 x 3,0 x 2,5 cm. boyutlarında vestibul ve lingual korteksi perfore eden radyolusent lezyon izlendi. Materyale ait kesitleirn mikroskobik incelemesinde kompleks odontoma komşuluğunda yer alan geniş kistik boşluklara sahip odontojenik tümör izlendi. Tümörün bağ dokusuna infiltrasyon gösteren enamel organa benzer epitel adalarından oluştuğu görüldü. Adaların periferinde ters polarizasyona sahip epitel hücreleriden, merkezinde ise stellat retikulum benzeri gevşek yıldızsı hücrelerden oluştuğu görüldü. Tümörde belirgin hücresel atipi bulunmamakla birlikte, bazı alanlarda skuamöz diferansiyasyon ve nükleer pleomorfizm dikkati çekti. İmmünohistokimyasal incelemelerde tümör hücrelerinin CK7 (-) CK 14(+) olduğu saptandı. Yapılan yeni nesil dizileme (NGS) analizinde TP53 ve NRAS ekson 4 M111V mutasyonu saptandı.

SONUÇ

Klinik, histopatolojik ve NGS analizleri sonucunda vakaya ameloblastik karsinoma tanısı konuldu. Bu olguda tanıya ulaşırken histopatolojik değerlendirmeye ek olarak moleküler patolojik bulguların birlikte yorumlanmasının önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Odontojenik Tümör, Ameloblastik Karsinoma, Yeni Nesil Dizileme Analizi