Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS166(184 - Özofagusta heterotopik gastrik mukoza (inlet patch): Olgu sunumu
Gastrointestinal Patoloji
Tuğba İpin 1, Selma Şengiz Erhan 1, Servet Şişman 1, Birol Öztürk 2
1 Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2 Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği
  Giriş: İnlet patch genellikle proksimal özofagus yerleşimli, endoskopik olarak da tanımlanabilen konjenital bir anomalidir. Genellikle 1 cm’den küçüktür. Çoğu olgu asemptomatiktir, ancak disfaji, göğüs-boğaz ağrısı, kronik öksürük ve ses kısıklığı gibi semptomlara yol açabilir. Burada farklı klinik ve morfolojik bulguların eşlik ettiği inlet patch tanısı alan dört olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu: Uzun süredir var olan dispepsi şikayeti nedeniyle 51 yaşındaki kadın hasta, karın ağrısı ve kanlı kusmaları nedeniyle 74 yaşındaki erkek hasta, aralıklı olarak hematemez ve mide ağrısı şikayetleri nedeniyle 16 yaşındaki erkek hasta ile gastrik ve sırt ağrısı şikayetleri nedeniyle 59 yaşındaki kadın hastaya endoskopik inceleme yapıldı. İlk olguda üst özofagus mukozasında inlet patch olarak düşünülen alandan, ikinci olguda orta özofagusta gözlenen ülser ve çevresinden, üçüncü ve dördüncü olguda sırasıyla özofagus proksimali ve özofagus 10. cm’de saptanan polipoid kitleden biyopsi alındı. Histopatolojik incelemelerinde her olguda çok katlı yassı epitel ile örtülü mukozal fragmanlarda foveolar tip epitel ve pilorik glandların yer aldığı odaklar izlendi. Bu bulgulara sahip birinci ve üçüncü olguya inlet patch tanısı verildi. İkinci olguda bu bulgulara fokal yüksek dereceli displazi ve intestinal metaplazi eşlik ediyordu. Polipoid yapının eksize edildiği dördüncü olguya ise hiperplastik polip tanısı verildi.

Sonuç: Çoğunlukla embriyolojik gelişim esnasında kolumnar epitelin skuamöz epitele dönüşümündeki yetersizlik sonucu meydana geldiği belirtilen inlet patch varlığı çeşitli endoskopik çalışmalarda % 1-13,8 olarak bildirilmektedir. Otopsi serilerinde ise bu oran % 70’i bulmaktadır. İnlet patch’den adenokarsinom gelişimi oldukça nadir olmakla birlikte, literatürde 58 vaka tanımlanmıştır. Endoskopik incelemede polip olarak gözlenen inlet patch vakaları da bildirilmektedir. Sonuç olarak klinik ve endoskopik olarak farklı bulgularla prezente olabilen inlet patch; yamasal bir lezyon, polip veya bir adenokarsinom olarak karşımıza çıkabilir. Tedaviye rağmen dispeptik şikayetleri devam eden hastalarda inlet patch de ayırıcı tanıya alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler : Özofagus, inlet patch, displazi, hiperplastik polip