Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS036(186 - Üçü Bir Arada: Skuamoz Hücreli Karsinom, Tiroid Papiller Karsinom Metastazı ve Castleman Hastalığı
Baş ve Boyun Patolojisi
Gülen Gül 1, Ülkü Küçük 1, Tolga Kandoğan 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
  Giriş

Castleman hastalığı (CH) nadir görülen benign lenfoproliferatif bir hastalıktır. Histolojik olarak ; hyalen vasküler , plazma hücreli ve mikst tip olmak üzere üç alt tip tanımlanmıştır. CH’nın solid tümörlerle birlikteliği oldukça nadirdir. Burada larenks tümörü nedeniyle larenjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu yapılan olguda laringeal skuamoz hücreli karsinom (SCC) ile lenf düğümlerinde tiroid papiller karsinom metastazı ve plazma hücreli CH birlikteliği sunulmaktadır.

Olgu

65 yaşında erkek hasta yaklaşık 7 aydır devam eden ses kısıklığı ve nefes darlığı şikayetiyle Kulak Burun Boğaz Kliniği’mize başvurdu. Yapılan klinik muayenesinde larenkste kitle saptanan olguya dispne nedeniyle acil trakeotomi açıldı ve kitleden punch biyopsi yapılarak laboratuvarımıza gönderildi. Punch biyopsi sonucu skuamoz hücreli karsinom olarak raporlanan hastaya larenjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu planlandı.

Bölümümüze gönderilen larenjektomi materyalinde epiglot, sağ ve sol transglottik yerleşimli ve subglottik uzanım gösteren Orta Derecede Diferansiye SCC izlendi.

Sağ boyun diseksiyon materyalinden diseke edilen lenf düğümlerinde SCC metastazı saptanmazken lenf düğümlerinin ikisinde "tiroid papiller karsinom" metastazı tespit edildi. Bunun yanı sıra her iki boyun diseksiyon materyalinden diseke edilen lenf düğümlerine ait kesitlerde değişik şekil ve boyutlarda bir kısmı atrofik germinal merkezi lenfoid follikül yapıları görüldü. Bu folliküllerin bir kısmında hyalinizasyon ve mantle zonda konsantrik dizilim dikkati çekti. Ayrıca bir kaç alanda germinal merkez içerisine doğru uzanım gösteren damar yapıları mevcuttu. İnterfolliküler alanlar genişlemiş olup endoteli belirgin ve genelde kalın duvarlı damar proliferasyonları ile geniş tabakalar oluşturan CD38 pozitif plazma hücreleri görüldü. Olguda lenf düğümlerinde tanımlanan morfolojik bulguların ön planda "Castleman Hastalığı Plazma Hücreli Varyantı" ile uyumlu olduğu bildirildi.

Sonuç

Castleman hastalığı’nın solid tümörlerle birlikteliği oldukça nadirdir ve patogenez bilinmemektedir. Son dönemlerde patogenezdeki kilit noktanın IL-6 gibi B hücre büyüme faktörlerinin anormal artmış üretiminin CH galeişiminde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bunu destekler nitelikte baş boyun SCC’lerinde serum IL-6 seviyelerinin arttığı bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Skuamoz hücreli karsinom, Tiroid papiller karsinom, Castleman hastalığı