Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS473(187 - Memede malign adenomyoepitelyoma: Olgu sunumu
Meme Patolojisi
Tuğba İpin 1, Pınar Özay Nayır 1
1 Sbü Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
  Giriş: Adenomyoepitelyoma bifazik, epitelyal ve myoepitelyal hücrelerden oluşan iyi sınırlı benign bir tümördür. Malign adenomyoepitelyomada genellikle uzun bir stabil göğüs kitlesi öyküsünü hızlı bir büyüme evresi izler. Nadir de olsa bu tümörlerde malign transformasyon görülebiliyor. Her iki komponentten biri yada her ikisi de malign transformasyona uğrayabilir. Malign transformasyonda uzak metastazlar ve rekürrens görülebilir.

Olgu: 60 yaşında kadın hasta sağ memede ele gelen kitle nedeniyle 2015 yılında hastanemiz genel cerrahi kliniğine başvurdu. Radyolojik görüntülemelerinde BI-RADS III olarak tanımlanan 1,5 cm’lik lezyondan yapılan tru-cut biyopsinin histopatolojisinde hafif derecede duktus epitel hiperplazisi ve adenozis izlendi. Hasta sonrasında 2018 ocak ayında hastanemize başvurdu. Çekilen mamografisinde 67x57 mm dens kitle izlendi ve BI-RADS IV olarak raporlandı. Meme MR görüntülemesinde ise lezyon 7,5 cm çapta kistik bir lezyon olarak tanımlandı. Bu bulgular ve öyküde kitlenin hızlı büyüme şekli nedeniyle hastaya operasyon planlandı ve hastanın sağ meme eksizyon materyali tarafımıza gönderildi. Makroskopik incelemede; 8,5x7x5,5 cm ölçüsünde büyük oranda kistik görünümde ve içerisinden koyu yeşil, kahverenkte akışkan materyal boşalan, yer yer kanamalı nekrotik alanların bulunduğu lezyon izlendi. Ayrıca lezyon duvarında en büyüğü 2,5x1,5x1 cm ölçüsünde lümene doğru büyüyen krem renkte papiller yapıda nodüller görüldü. Mikroskopik incelemede; bir kısmı daha berrak sitoplazmalı myoepitalyal hücreler, bir kısmı daha eozinofilik sitoplazmalı daha hiperkromatik nukleuslu epitelyal hücreler izlendi. Myoepitelyal komponent immunohistokimyasal olarak myozin ve P40 ile pozitif boyanırken, epitalyal komponent CK7 pozitifti. Hem myoepitelyal komponentte hem de epitelyal komponentte sitolojik atipi mevcuttu. 10 BBA’da 19 mitoz izlendi. Yer yer nekroz alanları görüldü. Lezyon tüm bu bilgiler ışığında malign adenomyoepitelyoma olarak raporlandı.

Sonuç: Adenomyoepitelyoma nadir görülen bifazik benign bir meme tümörüdür. Nadiren bizim vakamızda olduğu gibi myoepitelyal veya epitelyal yada her iki komponent malign transformasyona uğrayabilir. Radyolojik yöntemler ipucu vermeyebilir ve heterojenik bir tümör olması nedeniyle tru-cut biyopsiler yanıltıcı olabilir. Nadir görülen bir vaka olarak bizde bu olgumuzu literatür eşliğinde sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler : Meme, malign adenomyoepitelyoma