Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS038(190 - Nadir Birliktelik; Senkron Hodgkin Lenfoma ve Mukoepidermoid Karsinom
Baş ve Boyun Patolojisi
Gülen Gül 1, Ülkü Küçük 1, İbrahim Çukurova 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
  Giriş

Multiple primer tümör; aynı ya da farklı bir organda, senkron veya metakron tanı almış, birden fazla tümör varlığı olarak tanımlanmaktadır. Kanser hastalarında multiple primer tümör oranı %2,4-17 arasında değişmektedir. Literatürde senkron hodgkin lenfoma (HL), kanser birlikteliği nadir olup çoğunlukla vaka takdimleri şeklinde yayınlar bulunmaktadır. Burada senkron HL ve parotis kaynaklı mukoepidermoid karsinom birlikteliği sunulmaktadır.

Olgu

Yaklaşık 20 yıldır sol parotis lojunda şişlik şikeyeti olan 48 yaşında erkek hasta, sol tarafta yüz felci olması nedeniyle Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvurdu. Sol parotis ve sağ boyun kitlesi ön tanısıyla parotisten yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu myoepitelyal diferansiasyon gösteren maligniteyi düşündüren bulgular olarak raporlandı. Hastaya sol total parotidektomi, sol boyun diseksiyonu ve sağ boyundan lenf düğümü eksizyonu yapılarak laboratuvarımıza gönderildi.

Parotidektomi materyali kesit yüzünde, 3x2,5x1,5 cm boyutlarda kirli beyaz renkli düzensiz sınırlı yer yer nekrotik alanlar içeren tümör izlendi. Kesitlerde geniş eozinofilik sitoplazmalı, pleomorfik nükleuslu tümör hücreleri ve santralinde komedonekroz içeren duktus benzeri yapılar görüldü. İmmunohistokimyasal (İHK)olarak tümör hücreleri CK7, GCDFP15, cerbB2 ve EMA ile pozitifti. Müsikarmen boyasında intrasitoplazmik müsin varlığı saptandı.

Sağ ve sol boyun diseksiyonundaki lenf düğümlerine ait kesitlerde ise normal yapıyı ortadan kaldıran neoplastik infiltrat izlendi. Bu infiltrat çok sayıda matür görünümlü lenfositler yanı sıra; histiyosit, eozinofil lökosit, plazma hücresi ve PNL’leri içeren zeminde dağılmış iri nükleuslu, nükleolu belirgin, bir kısmı binükleer ya da multilobüler nükleuslu Hodgkin hücre varyantı hücreleri içeriyordu. Neoplastik hücreler İHK olarak CD30, CD15 ve PAX5 (soluk) ile pozitif reaksiyon saptandı. Bu bulgularla olgu “parotiste mukoepidermoid karsinom (yüksek dereceli )ve bilateral boyun lenf nodu diseksiyonunda Klasik Hodgkin Lenfoma” olarak raporlandı.

Sonuç

Hodgkin lenfoma hastalarında kemoradyoterapinin geç etkilerinin sonucu olarak metakron kanser gelişimi tanımlanmaktadır. Ancak senkron tümör gelişimi oldukça nadir olup literatürde birkaç olgu sunumu şeklinde bildirilmiş vaka bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Mukoepidermoid karsinom, Hodgkin lenfoma, Parotis