Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS566(208 - Erkeklerde karşımıza nadir olarak çıkan bir mezenkimal tümör: agresif anjiomiksoma
Üropatoloji
Erdem Çomut 1, Afife Uğuz 1, Cemal Selçuk İşoğlu 2, Funda Taşlı 3
1 Hakkari Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji
2 Hakkari Devlet Hastanesi, Üroloji
3 S.b.ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji
  GİRİŞ

Agresif anjiomiksoma; sıklıkla premenopozal kadınlarda, genital, perineal ve pelvik bölge yumuşak dokusunda izlenen, lokal agresif özellikte nadir bir mezenkimal tümördür. Bu antite ilk kez 1983 yılında Steeper ve Rosai tarafından rapor edilmiştir. Genel olarak, kadınlarda insidansı yaklaşık 6 kat daha yüksektir. Erkeklerde çok daha az sıklıkta görülür ve -skrotum (%38), spermatik kord (%33), perineal bölge (%13) ve mesane (%8) olmak üzere- sıklıkla pelviperineal interstisyel doku kaynaklı olarak karşımıza çıkar. Lokal invaziv bir tümördür ve metastaz yapma potansiyeli vardır. Agresif anjiomiksoma -literatürde tanımlanan birkaç olguda ve bizim olgumuzda olduğu gibi- klinikte skrotal kitle olarak karşımıza çıkabilir ve herni ya da hidrosel olarak yanlış tanı alabilir.

OLGU

85 yaşında, geçmişte prostat adenokarsinomu nedeniyle opere olduğu bilinen, idrar yaparken zorlanma şikayetiyle üroloji kliniğine başvuran, sol testiste şişlik nedeniyle yapılan skrotal renkli doppler USG’de sol skrotal kesede 2 cm çapında kronik hidrosel tespit edilmesi üzerine yapılan cerrahi sırasında tunikada sert bir alan fark edilerek rezeksiyon uygulanan ve kliniğimizde ‘agresif anjiomiksoma’ olarak raporlanan bir olgumuzu sunuyoruz. Rezeksiyon materyaline ait makroskopik incelemede; tunika devamlılığında, palpasyonda sert, parlak beyaz renkte ve jelatinöz görünümde, 2.5x1x1 cm boyutlarda tümör görülmüştür. Histolojik olarak; kapsülsüz, kas infiltrasyonu ve cerrahi sınırlarda devamlılık gösteren, miksoid ve yer yer kollajenöz bir zeminde, hiposellüler özellikte, atipi içermeyen, iğsi ve stellat görünümde hücreler ile ince ve yer yer hyalinize duvarlı dilate vasküler yapılardan oluşan mezenkimal tümör izlenmiştir. Tümörde belirgin mitotik aktivite ya da nekroz görülmemiştir. Histokimyasal incelemde Alcian Blue miksoid zeminde boyanma göstermiştir. İmmunohistokimyasal incelemede CD34 (-); SMA fokal (+); Desmin fokal (+); Vimentin (+); ER fokal (+); PR fokal (+); S100 (-); MUC4 (-)’tir. Ki67 ile mitotik indeks %1-2’dır.

SONUÇ

Paratestiküler bir tümör söz konusu olduğunda, agresif anjiomiksoma mutlaka ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Nadir görülen bu antitenin lokal agresif natürde olduğu ve prognozuna dair az sayıda çalışma olması nedeniyle olgunun dikkatle değerlendirilmesi gerekliliği akıldan çıkarılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler : agresif anjiomiksoma, skrotum, paratestiküler, lokal agresif